Content page
Ränteavdragsbegränsningar slår mot investeringar i fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ränteavdragsbegränsningar slår mot investeringar i fastigheter

Kraftigt minskat bostadsbyggande, uppskjutna eller helt uteblivna renoveringar av befintliga bostäder och minskade investeringar i kontors- och affärslokaler. Det blir effekten om regeringens förslag om kraftigt begränsade ränteavdrag genomförs. Förslagen slår dessutom mot jobben och möjligheterna till fortsatt tillväxt. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar på förslaget om ränteavdragsbegränsningar.

Regeringens förslag om ränteavdragsbegränsningar bygger delvis på en bestämmelse i EU-direktivet Anti tax avoidance directive som ska vara implementerat i svensk lag senast 1 juli 2018. 

I EU-direktivet anges en miniminivå på ränteavdragsbegränsningarna som varje EU-land måste genomföra uppgående till 30 procent av EBITDA (resultat före finansiella poster, skatter och avskrivningar). Den svenska regeringen har dock valt att gå längre än vad direktivet kräver och föreslår att avdragsutrymmet ska begränsas till 35 procent av EBIT (resultat före finansiella poster och skatter). 

– Resultatet av regeringens förslag om betydligt tuffare ränteavdragsbegränsningsregler än vad EU kräver blir lägre bostadsbyggande och minskade investeringar i bostäder och lokaler när färre kalkyler går ihop. Det går helt på tvärs med regeringens bostadspolitiska ambitioner om att öka nyproduktion av bostäder och slår dessutom mot jobben och tillväxten, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna. 

Om förslaget skulle genomföras enligt regeringens förslag i form av en så kallad EBIT-regel, skulle det innebära en kostnadsökning på 390 miljoner kronor enbart för de kommunägda bostadsbolagen enligt beräkningar från Sabo. 

– Det skulle innebära att hyran för en normalstor trea i ett kommunägt bostadsbolag skulle behöva höjas med närmare 250 kronor i månaden enbart för att hålla det ekonomiska resultatet och därmed verksamheten på samma nivå som idag. Det finns ingen anledning att tro att konsekvenserna skulle bli mindre för privata bostadsföretag, säger Ulla Werkell. 

För att kompensera för ett minskat ränteavdrag föreslår regeringen att det införs ett så kallade primäravdrag, så att utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får 10 procent av utgifterna dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs. Ändringen syftar enligt regeringen till att de sammanlagda värdeminskningsavdragen bättre ska motsvara den faktiska värdeminskningen. 

– Det är fel att påstå att ett värdeminskningsavdrag skulle kunna kompensera för minskat ränteavdrag. Det är enbart en periodiseringsfråga där 10 procent av avdraget flyttas fram fem år, Med regeringens huvudförslag minskar dessutom primäravdraget underlaget för ränteavdrag, säger Ulla Werkell.

Sverige skulle med regeringens förslag få ett regelverk för ränteavdragsbegränsningar som är betydligt tuffare än större delen av Europa. 

– Regeringens förslag om tuffare regler än övriga EU innebär en tydlig snedvridning av konkurrensen om internationellt kapital. För att motverka detta skulle regeringen kunna välja att utnyttja de regler om undantag som finns i EU-direktivet, där fastigheter kan undantas. Det är något som regeringen i Storbritannien använt för att inte minska nödvändiga investeringar i fastigheter, säger Ulla Werkell.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed