Content page
Skarp näringslivskritik mot Paketeringsutredningen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skarp näringslivskritik mot Paketeringsutredningen

Fastighetsägarna och det samlade näringslivet riktar i ett gemensamt remissvar skarp kritik mot Paketeringsutredningens förslag. – Om Paketeringsutredningens förslag genomförs kommer det leda till att fastighetsbranschen blir överbeskattad. Färre kommer att ha möjlighet att investera i fastigheter och det slår naturligtvis direkt mot bostadsbyggandet, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

Det är i ett gemensamt remissvar från Näringslivets skattedelegation som den skarpa kritiken mot förslagen i Paketeringsutredningen förs fram. Den huvudsakliga kritiken består i att förslagen om höjd skatt på fastighetsbolag läggs fram trots att det enligt utredningens egna konsekvensanalys skulle leda till en överbeskattning av fastighetsbranschen. 

– När Paketeringsutredningen lade fram sina förslag om höjd skatt på fastighetsföretag valde man att helt bortse från att Sverige enligt tvingade EU-regler måste införa ränteavdragsbegränsningar under 2018. Det innebär en ytterligare skattehöjning som slår särskilt mot en kapitalintensiv bransch som fastighetsbranschen, säger Ulla Werkell och fortsätter. 

– Om regeringen väljer att gå vidare med paketeringsutredningens förslag samtidigt som möjligheterna till ränteavdrag minskar kommer det slå hårt mot bostadsbyggandet. Färre investeringskalkyler går ihop när finansierings- och skattekostnaderna ökar och det gör att färre kommer investera i nyproduktion av hyresrätter, säger Ulla Werkell. 

Utöver minskade investeringar i fastigheter innebär de kommande skärpningar av kapitaltäckningskraven på bankerna, de så kallade Baselreglerna, att lånekostnaderna för fastighetsbolag kommer öka framöver. 

– Ökade upplånings-, transaktions- och finansieringskostnader för fastighetsföretagen riskerar att leda till kreditförluster och sänkta marknadsvärden på fastigheterna. Eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet finns det risk för att den finansiella stabiliteten hotas. På sikt kan det leda till att regeringen om den går vidare med förslagen skapar en egen fastighetskris, avslutar Ulla Werkell.

Om Näringslivets skattedelegation
Näringslivets skattedelegation består av Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk Försäkring, Svensk Industriförening och Svenska Bankföreningen. En målsättning för Näringslivets skattedelegation är att ta samordnade initiativ till ändringar och förbättringar av skattelagstiftningen och internationella överenskommelser som är till gagn för näringslivet. Dessutom arbetar Näringslivets skattedelegation för att sprida kunskap till riksdagen, regeringen och myndigheter om skatternas konsekvenser för näringslivet.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed