Content page
Risk för ökad segregation och sjunkande boendestandard med Hyresgästutredningens förslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Risk för ökad segregation och sjunkande boendestandard med Hyresgästutredningens förslag

I dag går remisstiden ut för Hyresgästutredningen – Stärkt ställning för hyresgäster. Fastighetsägarna är i sitt remissyttrande mycket kritiska till flera av de förslag som utredaren valt att presentera. Om utredningsförslagen genomförs väntas de leda till att renoveringar senareläggs eller helt uteblir, ett minskat byggande och färre som vill investera i hyresrätter. Men förslagen riskerar också leda till en sjunkande boendestandard och ökad segregation.

Hyresgästutredningen föreslår bland annat att hyresgäster ska ges kraftigt ökade möjligheter att påverka både omfattning och utformning av renoveringar. Den balans mellan fastighetsägares och hyresgästers intressen som uppnåtts i dagens lagstiftning tippar över när dagens hyresgäster kommer att få ett stort inflytande över vilka åtgärder enskilda hyresvärdar kan genomföra i sina fastigheter. 

– Utredaren konstaterar själv att förslagen kommer leda till en lägre standard än i dag vid renoveringar av hyresrätter. Eftersom omfattningen på de standardhöjande åtgärderna kommer variera med hyresgästernas betalningsförmåga kan vi förvänta oss att det är i ekonomisk svaga områden som renoveringar senareläggs, krymps eller helt uteblir. Det är ett tydligt steg bort från de bostadspolitiska ambitionerna om en generellt hög boendestandard och ett recept för ökad segregation, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna. 

Hyresgästutredningens förslag ökar dessutom risken vid investeringar och förväntas leda till en mer osäker avkastning för bostadsföretag. 

– Under en period har låga räntor, brist på mer lönsamma placeringsalternativ och högkonjunktur stimulerat investeringar på hyresbostadsmarknaden. Med större osäkerhet kring avkastningen och en förändrad räntemiljö kommer de institutionella placerarna söka sig till andra investeringar än hyresbostäder. En effekt av det är att byggandet av nya hyresrätter sjunker, säger Martin Lindvall.

– Hyresrätten är en viktig och efterfrågad upplåtelseform på bostadsmarknaden. Med Hyresgästutredningens förslag motverkas investeringar i nya hyresrätter och risken är stor att de som finns gradvis halkar efter och erbjuder en lägre standard för dem utan andra alternativ. Det är inte att stärka hyresgästens ställning, avslutar Martin Lindvall.

Läs Fastighetsägarnas remissyttrande om Hyresgästutredningen – stärkt ställning för hyresgästerna

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed