Content page
Hur förberedd är du inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hur förberedd är du inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR?

Idag är intresset och möjligheter att använda information om individer, så kallade personuppgifter större än någonsin i samhället. Men det betyder också att skyddet för individers integritet samtidigt har blivit mer betydelsefullt. Nästa år väntar ännu hårdare regler kring hur personuppgifter får hanteras då nuvarande personuppgiftslagen, PUL ersätts av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Den 25 maj 2018 ersätts EU-direktivet, och därmed även PUL, av en ny dataskyddsförordning (i dagligt tal GDPR -General Data Protection Regulation), som blir gällande lag i Sverige och övriga EU/EES. 

Line Zanden, förbundsjurist, Fastighetsägarna Sverige arbetar just nu med att öka kunskapen om vad den nya lagen innebär och vilka förberedelser som bör göras innan den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Hur förbereder Fastighetsägarna sig inför GDPR?

– Vi arbetar för att våra medlemmar ska vara väl förberedda inför att den nya lagen träder ikraft. Därför arbetar vi med information och kunskapsspridning om GDPR. Vi anordnar seminarier och medlemsmöten där vi informerar och berättar om vad den nya dataskyddsförordningen innebär för våra medlemmars verksamhet. Vi har precis tagit fram en skrift där en introduktion ges till vad reglerna i PUL och GDPR innebär. Skriften ger även konkreta förslag till åtgärder som kan vidtas för att förbättra efterlevnaden av PUL idag och GDPR när denna träder ikraft 2018.

Tidigare finns en branschöverenskommelse som baseras på personuppgiftslagen. Vad händer med den? Gäller den fortfarande?

– Branschöverenskommelsen togs fram i samband med personuppgiftslagen (”PUL”) och som bygger på ett EU-direktiv från 1995 och gäller fram tilldess att GDPR träder ikraft. Ambitionen är att den nuvarande branschöverenskommelsen kommer att omarbetas till en så kallad uppförandekod enligt förordningen. Den kommer i så fall att lanseras så snart som är möjligt efter de att förordningen trätt i kraft.

Hur arbetar Fastighetsägarna själva med att kvalitetssäkra sin egen verksamhet?

– Internt inom organisationen ser vi förstås nu över våra egna rutiner. Fastighetsägarna arbetar för att alla våra medlemmar och kunder ska får en säker hantering av sina personuppgifter vid kontakt med oss som organisation. Vi har även bildat en dataskyddsgrupp i med representanter från varje regionförening som har särskilda kunskaper och ska ges ytterligare utbildning i dessa frågor för att kunna ge svar och råd. Vidare har vi också bildat ett externt dataskyddsnätverk där vi bjudit in medlemmar att delta för att där kunna diskutera frågor som rör personuppgiftshantering.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed