Content page
Samrådsförfarande vid renoveringar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samrådsförfarande vid renoveringar

Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen har inlett en gemensam trepartsdialog om samrådsavtal vid renoveringar och ombyggnationer. Målsättningen är att ta fram en gemensam vägledning kring samråd och vad samrådsavtal bör innehålla.

Under vintern slutförs arbetet i den statliga utredningen Stärkt ställning för hyresgäster. Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen, som alla är representerade med experter i utredningen, har i anslutning till utredningen påbörjat en trepartsdialog om samrådsavtal som kan användas i samband med planerade renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Samtalen handlar dels om en vägledning för fastighetsägare och lokala hyresgästrepresentanter som vill arbeta med samrådsförfarande i samband med ombyggnadsprojekt, dels om vad samrådsavtal som tecknas för detta ändamål bör innehålla.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef för Fastighetsägarna Sverige, representerar Fastighetsägarna i utredningen och deltar även i trepartsdialogen:

– En tidig och aktiv dialog med hyresgästerna underlättar ofta ombyggnadsprojekt. Den delaktighet som fastighetsägaren ger utrymme för behöver inte komma i konflikt med dennes rådighet över fastigheten. Tvärtom är det viktigt att beslutanderätten över vad som görs med fastigheten kvarstår hos den som bär ansvar för densamma.  
Samtidigt som utredningen och trepartsdialogen pågår bedriver lokala hyresgästföreningar ett arbete med att introducera olika samrådsmodeller. Enskilda fastighetsföretag kan även uppvaktas med önskemål om att teckna samrådsavtal avseende ombyggnationer som Hyresgästföreningen lägger fram. 

– Mot bakgrund av den process som pågår finns det ingen anledning att ingå några överenskommelser i förtid. Det florerar exempel på samrådsavtal som är alltför ensidiga. Om enskilda medlemsföretag av olika skäl ändå önskar träffa sådana överenskommelser redan nu rekommenderar jag att de först vänder sig till någon av Fastighetsägarnas förhandlare i sina regionföreningar.

För mer information kontakta Martin Lindvall.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed