Content page
Förvaltningsresultatet upp 35 % hos Kungsleden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förvaltningsresultatet upp 35 % hos Kungsleden

Nya hyror upp med 7 procent i genomsnitt. Första kvartalets siffror från Kungsleden:

  • Hyresintäkten ökade med 17 procent till 614 Mkr (525) och driftnettot steg till 388 Mkr (333)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 35 procent och uppgick till 236 Mkr (175), motsvarande 1,30 kr (0,96) per aktie
  • Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen ökade till 524 (247) Mkr, främst tack vare sänkta avkastningskrav och förbättrade framtida kassaflöden
  • Periodens resultat ökade med 30 procent till 385 Mkr (296), motsvarande 2,12 kr per aktie, trots att fallande långräntor under kvartalet innebar orealiserade negativa värdeförändringar på ränteswappar om –302 Mkr (–45)
  • Nettouthyrning uppgick till 8 Mkr (4)

Biljana Pehrsson, VD kommenterar:

– Den positiva utveckling som präglade Kungsleden 2015 har fortsatt under årets inledande kvartal, vilket inte minst syns i en stark nyuthyrning, särskilt i våra kluster och en god värdeutveckling i fastighetsportföljen.

Kungsleden har gått in i år 2016 med en till stora delar ny fastighetsportfölj och en vassare och mer decentraliserad organisation.

Hyresintäkterna för perioden ökade med 17 procent jämfört med samma period föregående år till följd av bland annat stigande hyresvärden i Stockholm samt en större fastighetsportfölj. Driftnettot ökade till 388 miljoner kronor från 333 miljoner kronor förra året. Förvaltningsresultatet förbättrades med 35 procent till 236 Mkr. Värdeförändringar i fastighetsbeståndet utgjorde 524 Mkr. Den goda värdeutvecklingen beror främst på den nya portföljen som förvärvats från 2013 och framåt. Både sjunkande avkastningskrav på marknaden och förbättrade framtida kassaflöden bidrog till stigande fastighetsvärden under kvartalet. Under de senaste två åren har Kungsleden haft orealiserade värdeförändringar på nära 2,4 miljarder kronor netto varav de nya fastigheterna står för nästan 2 miljarder.

Från 140 till 64 kommuner 

Under det första kvartalet har ompositioneringen och förädlingen av fastighetsportföljen fortsatt till marknader med goda utsikter för tillväxt, hyresefterfrågan och hyresutveckling. Kungsleden har sålt icke-strategiska fastigheter till ett värde av 382 miljoner kronor, vilket ytterligare minskat bolagets geografiska spridning till 64 kommuner om man beaktar ännu ej frånträdda fastigheter. Det är en avsevärd koncentrering som genomförts om man betänker att bolaget för mindre än tre år sedan hade fastigheter i över 140 kommuner.

Idag har Kungsleden en samlad portfölj där de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö ihop med Västerås utgör 77 procent av portföljens totala värde om knappt 28 miljarder kronor. Stockholm står för 43 procent av fastighetsportföljen.

God uthyrnings- och hyresutveckling 

Nyuthyrningen har fortsatt att gå bra under det året med uthyrningar till ett värde av 56 miljoner kronor, vilket är en väsentlig förbättring mot föregående år. Större uthyrningar har genomförts i samtliga regioner. Bland de största uthyrningarna märks det 20-åriga avtal som tecknades med Nobis i fastigheten Blästern 14 i Stockholm. Här ska Kungsleden och Nobis utveckla ett designhotell i en unik fastighet. Projektet är vårt första större utvecklingsprojekt där vi nu går in i ett genomförandeskede.

Uppsägningar för avflytt uppgick till 48 miljoner kronor för perioden. Det är en hög siffra men i den ingår en uppsägning till ett hyresvärde av 17 miljoner kronor från Tele2 i Kista, vilken var känd redan när fastigheterna förvärvades. Vi är sedan länge igång med att finna alternativa hyresgäster. Rensat från denna händelse ligger uppsägningarna i nivå med föregående år och nettouthyrningen blev 8 miljoner kronor.

I de hyresavtal som omförhandlades under perioden höjdes hyran med 7 procent i genomsnitt.

– Sammanfattningsvis har året inletts mycket bra. Hyresmarknaden fortsätter att vara god med sjunkande vakanser och stigande hyror i våra viktigaste marknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Vi fortsätter att prioritera nyuthyrning och omförhandling av befintliga hyresavtal och har fokus på värdeskapande förvaltning och utveckling av våra fastigheter, säger Biljana Pehrsson.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed