Content page
Fler kan få rätt att överklaga startbesked för byggnation | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fler kan få rätt att överklaga startbesked för byggnation

Den 23 februari 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i två mål om rätt att överklaga beslut om startbesked enligt plan- och bygglagen. Genom domen frångår Mark- och miljööverdomstolen ordalydelsen i lagstiftningen och utvidgar kretsen som har rätt att överklaga, konstaterar Wistrand Advokatbyrå.

Två nya avgöranden om rätten till domstolsprövning
För snart två år sedan infördes nya regler i plan- och bygglagen (PBL) som möjliggjorde nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Wistrand Advokatbyrå kommenterade dessa regler i Wistrand News #3 2015. De nya bestämmelserna syftade bl.a. till att förenkla för villa- och småhusägare att bygga och att underlätta uthyrning av bostäder. Regeringen ansåg att det var av stor vikt att det skapades bättre förutsättningar för bostadsförsörjning bl.a. genom möjligheten att utan bygglov få uppföra komplementbyggnader om 25 kvm (s.k. Attefallshus).

De nya bestämmelserna mötte dock redan under lagstiftningsarbetet skarp kritik från bl.a. Lagrådet som ansåg att regeringen inte i tillräcklig grad behandlat den rätt till domstolsprövning som grannar och närboende kan ha vid byggnadsåtgärder och att regleringen riskerade att inte leva upp till vad som krävs för rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen. Regeringen bedömde dock att de nya bestämmelserna var förenliga med Europakonventionen.

Mark- och miljööverdomstolen har nu i två olika avgöranden prövat frågan om de nya bestämmelserna lever upp till Europakonventionen om just rätten till domstolsprövning. Båda målen handlar om Attefallshus och om de startbesked som lämnats av kommunens byggnadsnämnd.

Mark- och miljööverdomstolens avgöranden
De meddelade startbeskeden hade i de båda målen överklagats av grannar till angränsande fastigheter. Överklagandena avvisades i båda fallen av länsstyrelserna och avslogs av mark- och miljödomstolarna eftersom möjligheten att överklaga ett startbesked enligt lag är begränsad till enbart sökanden eller anmälaren i ärendet (13 kap. 15 § PBL).

Av Mark- och miljööverdomstolens två avgöranden – vilka fick olika utgång – kan konstateras att den begränsning av klagorätten som följer av PBL när det gäller beslut om startbesked kan vara oförenlig med Europakonventionens bestämmelser och vad som där anges om enskildas rätt att få sina civila rättigheter och skyldigheter prövade av domstol.

Domstolen konstaterade i ett av målen att ett startbesked enligt PBL ska meddelas om den sökta/anmälda åtgärden är förenlig med övriga bestämmelser i PBL, däribland bestämmelsen om betydande olägenhet för omgivning i 2 kap. 9 § PBL. Ett beslut om startbesked innefattar i detta avseende enligt domstolen en prövning av grannars civila rättigheter, varmed Europakonventionen ger rätt till domstolsprövning av frågan. I målet gavs grannarna rätt att klaga med åsidosättande av regeln i 13 kap. 15 § PBL och målet återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

I det andra målet konstaterade dock domstolen att den aktuella byggnaden varken utifrån placering eller annan omständighet berörde klaganden på sådant sätt att rätt till domstolsprövning kunde göras gällande. Det överklagandet avslogs, konstaterar Wistrand Advokatbyrå.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade en sk. ”ventil” i båda målen och tillät att de fick överklagas till Högsta domstolen. Ett av målen har överklagats och det återstår nu att se, om prövningstillstånd meddelas, om även Högsta domstolen anser att Europakonventionen kan ta över reglerna om talerätt för startbesked i PBL och om bedömningen möjligen nyanseras. Detta inte minst utifrån att sättet att resonera skiljer sig åt i de båda domarna.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed