Content page
11 procent bättre förvaltningsresultat för Wallenstam | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

11 procent bättre förvaltningsresultat för Wallenstam

70 % av värdeökningen från nyproduktion. Wallenstam presenterade bolagets delårsrapport under tisdagsmorgonen. Siffrorna ser ut som följande:

  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 167 Mkr (150), en ökning med 11 %.
  • Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 400 Mkr (174),varav 285 Mkr (120), kommer från nyproduktion.
  • Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till -210 Mkr (-138).
  • Resultat efter skatt uppgår till 282 Mkr (159), motsvarande 0,9 kr per aktie (0,5).
  • Hyresintäkterna uppgår till 393 Mkr (382).
  • Fastigheter har sålts för 71 Mkr (-) och resulterat i realiserade värdeförändringar om 13 Mkr (-).
  • Förvärv av fastigheter uppgår till 133 Mkr (640) och investeringar i fastigheter uppgår till 513 Mkr (504).
  • Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21 %.
  • På bokslutsdagen hade bolaget drygt 1 700 lägenheter i produktion.

Kommentar från VD Hans Wallenstam:

– Verksamheten under första kvartalet följer planerna och alla siffror pekar åt rätt håll: intäkterna och driftnettot ökar, förvaltningsresultatet är drygt 10 % bättre och substansvärdestillväxten är också högre än samma period föregående år. Även vår nybyggnation har startat fint under inledningen av 2016 och vi räknar med att nå 7 500 lägenheter vid utgången av 2018, i enlighet med vår affärsplan.

– Jag kan konstatera att drygt 70 % av värdeökningen på fastigheter kommer från vår satsning på nyproduktion. Förutom värdeökningarna ser vi även positiva effekter i förvaltningsresultatet utav nyproduktionen. En allt större del av värdeökningen i våra fastigheter och förbättringen av förvaltningsresultatet framöver förväntas komma just från nypro­duktionen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed