Content page
Minska samrådskretsen i PBL | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Minska samrådskretsen i PBL

Under hela 2000-talet har Sverige varit ett land med bostadsbrist. Under de senaste åren har situationen gått från illa till värre. På grund av en kraftig befolkningsökning och en ökad inflyttning till städerna behöver nuvarande byggnadstakt öka dramatiskt. Regeringen har gått ut med att fram till år 2025 behövs över 700 000 nya bostäder. Då har vi inte råd att inte vända på alla stenar, att inte undanröja oförsvarbara regler som hindrar nya bostäder. Fastighetsägarna begär därför att hyresgästorganisationer stryks som sakägare i plan- och bygglagen.

I Plan- och bygglagen (PBL) inkluderas hyresgästorganisationer i samrådskretsen för områdesplaner och detaljplaner vilket också medför att dessa överklagar detaljplaner och bygglov. En aktuell sammanställning visar att hyresgästorganisationer i en icke obetydlig omfattning överklagar planer på bostäder.

– En viktig del i att underlätta tillkomsten av nya bostäder är att se över möjligheten att överklaga detaljplaner och bygglov, som leder till längre plan- och byggprocesser, högre kostnader och i slutändan färre nya bostäder, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och fortsätter.

– De demokratiska aspekterna enligt PBL är viktiga. Berörda ska höras. Det betyder dock inte att hyresgästorganisationer ska ges rätt att ingå i samrådskretsen. Eftersom berörda hyresgäster redan ingår i samrådskretsen kan det med fog ifrågasättas varför även hyresgästorganisationer ska göra det, säger Rikard Silverfur.

Under den nyligen avslutade ”Överklagandeutredningen” SOU 2014:14 fördes tankar på att ta bort hyresgästorganisationer ur samrådskretsen fram. Utredningen valde dock att inte gå fram med ett sådant förslag, eftersom ”Det finns inget som tyder på att hyresgästorganisationer överklagar beslut om lov och förhandsbesked i någon större omfattning. Vi anser mot denna bakgrund att det inte heller finns skäl att begränsa hyresgästorganisationers talerätt.”

– Det finns inget skäl att särbehandla hyresgästorganisationer och inkludera dem som sakägare och samtidigt utesluta andra organisationer som representerar boende i andra upplåtelseformer än hyresrätt. Det är principiellt fel, säger Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna har idag skickat in en skrivelse till regeringen med en begäran om att hyresgästorganisationer stryks som sakägare ur PBL.

– Menar regeringen allvar med att bostadsbyggandet måste öka behöver samrådskretsen minska, avslutar Rikard Silverfur.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed