Content page
Corem förvärvar hela Estancia Logistik för 1,3 mdr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Corem förvärvar hela Estancia Logistik för 1,3 mdr

Säljer åter del för 470 miljoner. Corem har idag avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168.500 kvm och ett fastighetsvärde om 1.315 mkr.

Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.

Nordier Property Advisors förmedlade transaktionen och Landahl Advokatbyrå har varit säljarens legala rådgivare.Estancia

Utöver det som nämns ovan ingår även ett bolag som äger fastigheten Lund Lyckebacken 5, vilket kommer att avyttras mot revers om 238 mkr till ett bolag ägt av de nuvarande ägarna av Estancia Logistik direkt efter Corems tillträde. Denna fastighets avtalade fastighetsvärde uppgår till 470 mkr.

Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping och utgörs till största del av lager- och logistikfastigheter. Portföljen kompletterar och förstärker tydligt Corems befintliga bestånd på av Corem prioriterade orter.

Fastigheterna är uthyrda till 86 procent och har ett totalt hyresvärde om 129 mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om 4,9 år. Största hyresgäster är Bring, Axfood, Ingram Micro, Pon Equipment samt DHL. Totalt sett tillförs Corem fler än 100 nya hyresgäster.

Förvärvet kommer att finansieras genom att Corem övertar befintlig bankfinansiering och obligation, nyemission av 588.681 preferensaktier i Corem med stöd av bemyndigande, avyttring av 5,5 miljoner stamaktier av serie A i Klövern AB, revers till säljarna om 238 mkr samt eget kapital.

Estancia Logistik har emitterat en säkerställd obligation om 200 mkr som löper till den 29 maj 2019. Ett villkor för förvärvet är att obligationsinnehavarna, med två tredjedelars majoritet, godkänner en ändring av obligationen bl.a. så att Corem istället är emittent, att obligationen inte längre är säkerställd, att den årliga räntan sänks till STIBOR 3M + 5 procent samt att ramen för obligationen ökas till 750 mkr. Löptiden kommer att fortsätta att vara densamma. En upfront fee om sex procent av nominellt belopp erbjuds till de befintliga obligationsinnehavarna i samband med att obligationsvillkoren ändras.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed