Content page
Ökad detaljstyrning ger inte fler bostäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökad detaljstyrning ger inte fler bostäder

Utred om kommuner ska ges rätt att ställa krav på upplåtelseform i detaljplanerna för att stimulera nyproduktion av hyreslägenheter, föreslår Planprocessutredningen. Ökad detaljreglering från kommunernas sida ger inte fler bostäder anser Fastighetsägarna och får medhåll av allianspartierna i SKL som i en reservation framför att ökad detaljstyrning leder till minskat bostadsbyggande.

Planprocessutredningen föreslår i sitt slutbetänkande att det bör utredas om kommunerna ska kunna reglera upplåtelseform i detaljplanerna för att stimulera blandade områden med olika upplåtelseformer och öka nyproduktionen av hyreslägenheter. Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, delar utredningens syn på att områden med blandade upplåtelseformer är eftersträvansvärt men avvisar helt möjligheten att reglera upplåtelseform i detaljplanerna. 

– Ökad detaljreglering leder inte till ökat bostadsbyggande. För att fler ska investera i hyreslägenheter krävs förbättrade villkor för hyresrätten, som utjämnade skatteobalanser mellan olika upplåtelseformer och ett reformerat hyressättningssystem, säger Rikard Silverfur och fortsätter. 

– Plan- och bygglagen ska inte användas som ett instrument för att rätta till obalanser som orsakats av andra orsaker än bestämmelserna i PBL. Därför avstyrker vi helt förslaget om att utreda reglering av upplåtelseform i detaljplaner, säger Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna framhåller i sitt remissvar att en reglering av upplåtelseform skulle innebära en kraftig inskränkning i fastighetsägares äganderätt. 

– En reglering av upplåtelseform skulle kraftigt begränsa fastighetsägarens möjlighet att råda över sina fastighet och därmed inskränka äganderätten. En reglering skulle dessutom begränsa utvecklingsmöjligheter som exempelvis överlåtelser eller möjligheten att ändra upplåtelseform och dessutom vara svår att upprätthålla över tid, säger Rikard Silverfur.

Även de fyra allianspartierna anser att en reglering av upplåtelseform i detaljplanerna skulle öka detaljstyrningen, leda till ökad byråkrati och samtidigt begränsa byggandet. En lagstiftning inom detta område är en inskränkning i äganderätten. Det skriver företrädarna för allianspartierna i en reservation till Sveriges Kommuner och Landstings remissvar på Planprocessutredningen.

– Det är oroande att SKL i en situation där nio av tio kommuner uppger att de har bostadsbrist vill se ytterligare detaljreglering av byggandet. Det är kontraproduktivt och kommer inte leda till fler hyreslägenheter. En ljusglimt i mörkret är att allianspartierna i SKL drar samma slutsats som Fastighetsägarna. Vi uppmanar politiker på riksnivå att agera för att detta inte utreds vidare. Ökad detaljreglering leder inte till ökat bostadsbyggande, säger Rikard Silverfur. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed