Content page
Utveckling från förort till småstad kräver mod | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utveckling från förort till småstad kräver mod

Datum: 2016-02-22 15:00
Text:

​Handen och Haninge växer. Stena Fastigheter vill att fler ska kunna bo och leva i Handen. I planeringen av framtidens Handen frågade vi våra hyresgäster och andra intressenter vad som är bra och vad som är mindre bra och vad man saknar i Handen. De workshops och idéforum som hölls resulterade i en visionsmanual för området som utgör grunden för visionen för Handenområdet som sammanfattas ”Utveckling från förort till småstad kräver mod”.

Hela visionsmanualen kan du läsa på www.nyahanden.se. Det finns även tryckta exemplar att bläddra i på Stena Fastigheters kontor.

Visionen i linje med kommunens planer
I Haninge kommuns samrådsförslag till översiktsplan 2030 (ÖP 2030) beskrivs en önskad utveckling där centrala Haninge utvecklas till en grön stadskärna på gränsen mellan natur och storstad. En förtätning av den regionala stadskärnan behövs för att möta behoven av bostäder, arbetsplatser, handel och mötesplatser. Det ska vara lätt att ta sig fram till fots eller med cykel i en stadsmässig och attraktiv stadsmiljö. Hela samrådsförslaget till ÖP 2030 kan du läsa här.
 
Nästa steg i utvecklingen
Visionen ligger till grund för den fortsatta utveckling av området där vi nu går in i nästa skede tillsammans med Haninge kommun. Under våren 2016 kommer ett planprogram tas fram för området. Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig markanvändning på en plats samt att översiktligt behandla frågor som rör bebyggelsetäthet, trafik, miljö och genomförande.
Planprogrammet anger kommunens avsikter med platsen och utgör grund för kommande detaljplanering. Under samrådstiden kommer du som boende kunna ge dina synpunkter. Du kan följa planprocessen här.
 
Vad kommer att byggas och hur påverkar det mig som redan bor i området?
För att skapa den attraktiva stadsdel som vi är överens om krävs förändring. Förslaget till utveckling som vi tillsammans med Haninge kommun arbetar fram kommer att innebära en stor förändring i ditt område och i ditt boende.
Detaljplanearbetet kommer att pågå under många år och likaså byggnationen. Under tiden kommer vi att kunna erbjuda dig som bor i området olika alternativ om det är så att just din bostad påverkas extra mycket.
Du kommer också ha möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. I första hand på kommunens programsamråd som kommer att hållas under april-maj, vi återkommer med plats och tid.
I mitten av april kommer kommunen även att inviga en utställning om utvecklingen i Handen i form av en ”paviljong” inne i Handens Centrum.
 
Vi återkommer löpande med mer information.
Har du frågor om detta kontakta Elin Roll, projektutvecklare: elin.roll@stena.com

MER stenafastigheter.se

Comments are closed