Content page
Förvaltningsresultatet upp 27 procent för Sagax | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förvaltningsresultatet upp 27 procent för Sagax

Bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Sagax har presenterat siffrorna för räkenskapsåret 2015:

  • Hyresintäkterna ökade med 18 % till 1 291 miljoner kronor (1 093 miljoner kronor föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 % till 895 (703) miljo­ner kronor. Förvaltningsresultatet per stamaktie efter utspäd­ning ökade med 31 % till 4,90 (3,73) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 946 (687) miljoner kronor, varav 269 (246) miljoner kronor från joint ventures.
  • Omvärdering av räntederivat påverkade resultatet med totalt 106 (–485) miljoner kronor, varav 52 (–226) miljoner kronor från joint ventures.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 681 (753) miljoner kronor motsvarande 9,85 (4,05) kronor per stamaktie efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 750 (600) miljoner kronor motsvarande 3,99 (2,99) kronor per stamaktie efter utspädning.
  • Sagax har under året nettoinvesterat 2 364 (1 863) miljoner kronor.
  • Styrelsen föreslår att utdelningen per stamaktie höjs med 44 % till 1,15 (0,80) kronor. Styrelsen föreslår även en ut­delning om 2,00 (2,00) kronor per preferensaktie med kvar­talsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy och motsvarar 33,4 % av för­valtningsresultatet.

Sagax uthyrningsgrad ökade under året med 2 procentenheter till 96 %. I Sagax största marknadssegment, Stockholm, hade Sagax vid årsskiftet endast 30.000 kvadratmeter vakanta loka­ler. Det motsvarar 5 % vakans. Av vakansen var 7.000 kvadrat­ meter uthyrda men ännu ej tillträdda och ytterligare 5.000 kvadratmeter avser en projektfastighet som vi skall riva för att utveckla. Således var endast 18.000 kvadratmeter, motsva­rande 3 % av Stockholmsportföljen, lokaler som bolaget aktivt kan erbjuda.

– Samtidigt som jag naturligtvis gläds åt både den goda hyresmarknaden och att mina kollegor framgångsrikt omvandlar efterfrågan till uthyrningar är det frustrerande att vi missar bra affärer för att vi inte har något att erbjuda, säger VD David Mindus i en kommentar.

Mindus om framtiden på investerarmarknaden:

– Min förhoppning är att Sagax som är en välkapitaliserad och långsiktig investerare skall kunna flytta fram sina positioner under 2016. Högst upp på min önskelista står givetvis indu­ strifastigheter i Stockholm, Helsingfors och Paris. Jag är dock öppen även för någon enstaka opportunistisk investering i nå­ got annat fastighetssegment om rätt situation skulle uppstå.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-11

MER stenafastigheter.se

Comments are closed