Content page
Förhandsbesked ska påskynda planprocessen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förhandsbesked ska påskynda planprocessen

Kommunerna ska kunna få förhandsbesked av länsstyrelsen om eventuella detaljplaneprövningar och begränsningar införs för vad som ska regleras i detaljplanerna. Det är två åtgärder som föreslås av Planprocessutredningen för att påskynda bostadsbyggandet.

Planprocessutredningen har på uppdrag av regeringen utrett vilka åtgärder som kan bidra till att öka påskynda den kommunala planprocessen och öka utbudet av markanvisningar. Bland annat föreslår utredningen att det ska införas en möjlighet för kommunerna att begära förhandsbesked av länsstyrelsen om statliga ingripandegrunder kring detaljplaner. 

– Förslaget att kommunerna ska kunna få planeringsbesked från länsstyrelsen kan vara positivt och undvika att ett genomfört planeringsarbete rivs upp. Det förutsätter dock att planeringsbeskeden från länsstyrelsen verkligen blir bindande och inte godtyckligt kan rivas upp, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Utredningen föreslår också att detaljplaneprocessen ska bli mindre reglerad genom att vissa detaljbestämmelser lyfts bort ut detaljplaneprocessen.

– De allt mer detaljerade detaljplanerna har varit i fokus för kritik under en tid, därför är det välkommet att utredningen föreslår att kommuner ska förbjudas att redan i detaljplanerna detaljstyra placering av skarvar, materialval, färgsättning och liknande. Detta hör hemma i bygglovshanteringen. Det är även positivt att utredningen klargör att kommuner inte får ställa egna kommunala särkrav, säger Rikard Silverfur.

Utredningen konstaterar att det bland kommunerna finns en vilja att bygga och att planläggningsaktiviteterna ökat, samtidigt finns det ett stort behov av kompetensutveckling bland handläggarna anser utredningen.

– Det är bekymmersamt att utredningen visar att förmågan inte alltid finns. Det ger dock hopp eftersom förmåga kan byggas upp, bland annat genom de av utredningen föreslagna kompetensutvecklingsinsatserna, säger Rikard Silverfur och fortsätter.

– Utredaren har inte sett möjligheter att lämna förslag kring kommuners planberedskap, markpolitik och markanvisningsprocess. Det är därför oklart om kommunerna i någon större utsträckning kommer att öka sin planberedskap och föra en mer aktiv markpolitik. Utredning konstaterar också att det finns ett behov av att kommuner tar efter föregångskommuner som uppvisar ett framgångsrikt markanvisningsarbete. Det är positivt, säger Rikard Silverfur.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed