Content page
EU-mål om ökad återvinning möjligt endast om avfall ses som resurs | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

EU-mål om ökad återvinning möjligt endast om avfall ses som resurs

EU-kommissionen presenterade i veckan ett lagstiftningspaket för att fördubbla återvinningen av hushållsavfall fram till 2030. Lagförslaget är en del i att skynda på omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Fastighetsägarna välkomnar förslaget men betonar samtidigt att målet endast kan uppfyllas om insamlingen finansieras vid förpackningsavgifter och insamling blir lönsamt för boende och fastighetsägare.

EU-kommissionen föreslår inom ramen för ett så kallat lagstiftningspaket för en cirkulär ekonomi, som innebär en övergång till en kretsloppsekonomi med högre andel materialåtervinning, ett gemensamt EU-mål för andelen avfall som ska återvinnas. Fram till 2030 ska andelen kommunalt insamlat avfall som återvinns öka från dagens 28 procent till 65 inom hela EU. Samtidigt sätter EU-kommissionen upp som mål att 75 procent av alla förpackningar ska återvinnas 2030. Idag ligger andelen förpackningar som återvinns på 31 procent inom EU. 

Idag återvinns 33 procent av allt hushållsavfall i Sverige, vilket placerar Sverige på femte plats efter Slovenien (55 procent), Tyskland (47 %), Belgien och Irland (34 %).

– Vi behöver omgående påbörja arbete med att öka återvinningstakten. För att lyckas med det måste vi se avfall som en resurs. Ett viktigt steg är därför att insamlingen av förpackningar och papper endast ska finansieras genom förpackningsavgiften och materialvärde. Inte förrän då har producenterna ett verkligt incitament att minska mängden förpackningar, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Statistik från Avfall Sverige visar att samtidigt som vi generellt sett är bra på att återvinna så ökar den totala avfallsmängden i Sverige. 2014 ökade avfallsmängden med 2 procent jämfört med året innan. Andelen sopor som förbränns minskar stadigt men ligger fortfarande på närmare 50 procent av allt avfall. Främst är det plast som hamnar i hushållssoporna, där endast 38 procent av förpackningarna återvinns, vilket ska jämföras med att hela 78 procent av pappersförpackningarna återvinns.  
 
– För att öka återvinningen ytterligare måste det blir lönsamt att göra rätt för boende och fastighetsägare. Att införa en skatt på förbränning som EU-kommissionen vill är att använda piska istället för morötter och är fel väg att gå, säger Rikard Silverfur.
 
Idag bränns hälften av hushållsavfallet upp. Endast en procent läggs på deponi, vilket är näst bäst i Europa efter Tyskland som har deponiförbud. Resten återvinns eller komposteras. Bäst på kompostering är Österrike där 35 procent av avfallet komposteras mot 16 procent i Sverige. Sverige hamnar på nionde plats tillsammans med Storbritannien efter Nederländerna (26 %), Belgien (21 %), Luxemburg (20 %), Danmark, Frankrike och Tyskland (17 %). 
 
– Så många som 200 kommuner erbjuder utsortering av matavfall i någon form. Antalet ökar, vilket är glädjande. Nu är det hög tid att utvärdera vilken insamlingsform som fungerar bäst och för kommunerna att öka incitamenten för hushållen att sortera ut matavfall, säger Rikard Silverfur. 

En fastighet genererar mycket bygg- och rivningsavfall under sin livstid. EU-kommissionen har därför aviserat att fokusera kommer att ligga på byggsektorn, då bygg- och rivningsavfall utgör en av de största avfallstyperna inom EU.

– Som fastighetsägare kan man med fördel använda den mall som finns för miljöinventering av byggnader inför en rivning, säger Rikard Silverfur.


Det händer nu

EU-kommissionens förslag skickas nu vidare till Europaparlamentet och ministerrådet (som representerar EU-ländernas regeringar) som kommer att behandla och debatterar förslagen. Först när förslaget antagits av Europaparlamentet och ministerrådet kan de implementeras i nationell lagstiftning. 
 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed