Content page
Styrelsen för NCC Housing – läs om bolagets planer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Styrelsen för NCC Housing – läs om bolagets planer

Carl Engström blir styrelseordförande. Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström, Senior Investment Manager Nordstjernan AB.

– Genom att tillsätta en extern styrelse för Housing tar vi ytterligare ett steg mot den planerade särnoteringen. Styrelsen i Housing kommer tillsammans med VD, CFO och övriga ledande befattningshavare i Housing att ha en viktig roll i förberedelserna för en framtid som ett självständigt och börsnoterat bostadsutvecklingsbolag, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Styrelsen i NCC gav i september ledningen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa ett självständigt bostadsutvecklingsbolag med utgångspunkt i affärsområdet NCC Housing och dela ut det till aktieägarna genom en så kallad Lex Asea.

Analysen visade att en uppdelning av NCC skapar större förutsättningar för att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som NCC ser, såväl på bostadsmarknaden som på byggmarknaden. Styrelsen anser att en uppdelning av NCC skapar aktieägarvärde och beslutade i början på november att starta förberedelserna för en utdelning av NCC Housing enligt Lex Asea.

– Vi är mitt inne i processen med att definiera vad som ska ingå i det nya bostadsutvecklingsbolaget. Utgångspunkten är affärsområdet NCC Housing men vissa resurser kan komma att flytta från andra affärsområden. NCC kommer efter en notering vara en viktig leverantör till det nya bostadsutvecklingsbolaget och de kommer vara en viktig kund för NCC, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Styrelsens avsikt är att den 28 januari 2016 presentera förslaget att dela ut och notera det nya bostadsutvecklingsbolaget. Ingen kontant utdelning avses lämnas för räkenskapsåret 2015. Aktieägarna kommer att besluta om förslaget vid årsstämman den 12 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer utdelning och notering av det nya bostadsutvecklingsbolaget att genomföras under 2016.

För att möjliggöra en för aktieägarna skattemässigt fördelaktig utdelning enligt Lex Asea har NCC:s huvudägare Nordstjernan förbundit sig att innan utdelningen minska sin ägarandel till under 50 procent av rösterna i NCC.

Vid avknoppningen kommer det nya bostadsutvecklingsbolaget att få ett eget kapital motsvarande värdet av markportföljen (exploateringsfastigheter och aktiverade projektutvecklingskostnader). Om en avknoppning hade genomförts den 30 september 2015 hade det nya bostadsutvecklingsbolaget fått med sig eget kapital om 5,3 Mdr SEK och resterande sysselsatt kapital om 5,3 Mdr SEK hade finansierats med räntebärande skulder, varav 3,1 Mdr SEK utgör lån till svenska bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag.

– Med den föreslagna principen för fördelning av NCC:s egna kapital får både NCC och det nya bostadsutvecklingsbolaget stabila finansiella förutsättningar för att kunna ta tillvara de goda marknadsförutsättningar som vi ser på såväl bostadsmarknaden som på byggmarknaden, säger Tomas Billing, ordförande i NCC.

Den nya styrelsen i Housing består av:

Carl Engström, ordförande. Född 1977. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Investment Manager Nordstjernan AB sedan 2008 där han även ingår i ledningsgruppen. Tidigare managementkonsult Bain & Co. Vice ordförande Salcomp Oyj.

Viveca Ax:son Johnson. Född 1963. Styrelseordförande Nordstjernan AB sedan 2007. Ledamot bl a NCC AB och Rosti Group AB, samt ordförande Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och FPG Media.

Åsa Hedenberg. Född 1961. Civilingenjör och fastighetsekonom, Kungliga Tekniska Högskolan. Verkställande direktör Specialfastigheter AB sedan 2015. Lång fastighetserfarenhet som bl a VD Huge Fastigheter AB och Uppsalahem AB samt olika roller inom AP Fastigheter och Skanska. Ledamot fullmäktige, Stockholms Handelskammare och ordförande valnämnden, Byggherrarna.

Samir Kamal. Född 1965. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Fristående affärsman och tidigare partner EQT Partners och IK Investment Partners där han bland annat har varit involverad i investeringarna i Myresjöhus AB och i HusCompagniet A/S. Ledamot Granngården AB, TitanX AB, Save-by-Solar Sweden AB och Stiftelsen Industrifonden.

Magnus Rosén. Född 1962. Civilekonom, Linköpings Universitet och MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör Ramirent Oyj sedan 2009 och tidigare erfarenhet som bl a VD Sverige BE Group AB och VD Cramo Skandinavien. Ledamot LLENTAB AB.

Anna Wallenberg. Född 1975. Civilekonom, Uppsala Universitet. Drift & Försäljningsdirektör Kronans Apotek sedan 2012. Tidigare erfarenhet som strategikonsult Accenture AB.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed