Content page
Stabil Q3:a för 100-åring | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stabil Q3:a för 100-åring

Nära 30 miljarder. Hundraårsjubilerande Hufvudstaden har presenterat delårsrapporten för perioden januari till och med september. Siffrorna ser ut som följande:

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 862 mkr (996), motsvarande 9,03 kronor per aktie (4,83). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 842 mkr (857). Minskningen förklaras främst av ökade kostnader för vakanser och underhåll i utvecklingsprojekt inom detaljhandeln.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 29,8 miljarder (27,8 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 108 kronor per aktie (100 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (57), nettobelåningsgraden till 18 procent (20) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (8,4).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 238 mkr (1 236).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,2 procent (5,5). Exklusive pågående projekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (5,2).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed