Content page
Starkt och stabilt från Wallenstam | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Starkt och stabilt från Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Vi känner oss mycket nöjda med resultatet”. Wallenstam har redovisat bolagets delårsrapport för perioden januari till och med september 2015:

  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 512 Mkr (464), en ökning med 10 procent.
  • Fastigheter har sålts för 1.850 Mkr (1.280) och resulterat i realiserade värdeförändringar om 144 Mkr (152), vilket är 9 procent över senaste värdering.
  • Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 880 Mkr (498), varav ny-produktion utgör 435 Mkr (85).
  • Värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till 30 Mkr (-595).
  • Resultat efter skatt uppgår till 2 167 Mkr (187), motsvarande 6,5 kr (0,6) per aktie.
  • Hyresintäkterna för delårsperioden uppgår till 1 159 Mkr (1 186).
  • Förvärv och investeringar i fastigheter uppgår till totalt 2 561 Mkr (1 328).
  • Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 17,7 procent.
  • Under perioden har vi byggstartat cirka 370 lägenheter. På bokslutsdagen hade vi drygt 1.300 lägenheter i produktion.

Kommentar från VD Hans Wallenstam:

”Vi skapar betydande övervärden genom vårt arbete med att bygga bostäder. Vi skapar också värden genom ombyggnationer och effektiv förvaltning. Närmare 80 procent av värdetillväxten i kvartalet kommer från vår nyproduktion.”

”Glädjande nog visar perioden en substansvärdestillväxt på rullande helår om 17,7 procent, en fantastisk utveckling som ligger över vårt mål om en genomsnittlig substansvärdestillväxt på 10 procent per år.”

”Resultatet visar att verksamheten går fortsatt riktigt bra. Förvaltningsresultatet för perioden uppgår till 512 Mkr, en ökning med 10 procent. Vi har en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad, 44 procent, och en hög soliditet om 43 procent. Vi känner oss mycket nöjda med resultatet och utvecklingen så här långt!”

MER stenafastigheter.se

Comments are closed