Content page
Fastighetsägare bör inventera servitut och nyttjanderätter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägare bör inventera servitut och nyttjanderätter

Lantmäteriet förbereder en rensning av servitut och nyttjanderätter inskrivna före 1 juli 1968 i fastighetsregistret. Uppgifterna kommer från 2019 tas bort om Lantmäteriet inte får in någon begäran om förnyelse. Fastighetsägarna uppmanar därför fastighetsägare att inventera äldre servitut och nyttjanderätter och förnya dem.

Lantmäteriet kommer från 2019 rensa fastighetsregistret på servitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 om ingen skriftlig begäran om förnyelse inkommer till Lantmäteriet. Rensning av fastighetsregistret görs för att förbättra kvaliteten på uppgifterna i registret i enlighet med bestämmelserna i den så kallade förnyelselagen. Lantmäteriet uppskattat antalet berörda inskrivningar till cirka 500 000. 

– Det är viktigt att alla som innehar ett gällande avtalsservitut eller nyttjanderätt som upplåtits före 1 juli 1968 begär att inskrivningen förnyas för att säkerställa att rättigheten består, säger Fastighetsägarna Sveriges chefsjurist Mikael Gulliksson och fortsätter.

– Om en äldre inskrivning av ett servitut eller nyttjanderätt inte förnyas gäller fortfarande rättigheten men själva inskrivningen kommer inte längre finnas kvar. Det kan därför i praktiken bli svårt för rättighetshavaren att åberopa rättigheten mot en ny fastighetsägare. Är rättigheten inskriven är den däremot skyddad vid en äganderättsövergång, säger Mikael Gulliksson. 

Vissa rättigheter behöver inte förnyas, exempelvis tomträttsupplåtelser. Mer information finns på Lantmäteriets webbplats

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed