Content page
Lägre hyresintäkter för Castellum – negativt i Öresund | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lägre hyresintäkter för Castellum – negativt i Öresund

Tufft i Öresundsregionen. Castellums delårsrapport januari-september 2015:

  • Hyresintäkterna för perioden januari-september 2015 uppgick till 2.449 miljoner kronor (2 496 mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1.152 mkr (1.112), motsvarande 7,02 kronor (6,78) per aktie, en förbättring med 4%. Ökningen av förvaltningsresultat är lägre än vad Castellum brukar redovisa och beror på en ”uppväxling” av fastighetsbeståndet.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 818 mkr (354) och på derivat till 53 mkr (-498).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1.621 mkr (773), motsvarande 9,88 kronor (4,71) per aktie.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 2 412 mkr (1 612) varav 847 Mkr (998) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 1 844 Mkr (854) förvärv och 279 Mkr (240) försäljningar. Därtill har förvärv skett av 50% av aktierna i Ståhls, med ett underliggande fastighetsvärde om 2 miljarder kr, för 499 Mkr.

Bruttouthyrningen under perioden uppgick till 226 Mkr (241), varav 29 Mkr (49) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 219 Mkr (166), varav 7 Mkr (12) avsåg konkurser och 16 Mkr (2) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 7 Mkr (75), medan den för tredje kvartalet isolerat uppgick till -30 Mkr (2).

Kvartalets negativa nettouthyrning är främst hänförlig till två faktorer, dels en större uppsägning om 23 Mkr med avflyttning om 15 månader, dels Öresundsregionens tuffa hyresmarknad där nettouthyrningen tredje kvartalet uppgick till -19 Mkr.

Henrik Saxborn, VD i Castellum:

– Castellum är fortsatt finansiellt starkt med en belåningsgrad om 50 procent, vilket främst beror på stark intjäning och positiv värdeutveckling under perioden. Vi fortsätter omstruktureringen av portföljen där vår entré på Kungsholmen i Stockholm är ett gott exempel. Dessutom har flera stora projekt färdigställts såsom Atollen i Jönköpings centrum och Djurgården i Linköping.

Sagborn konstaterar vidare:

– Hyresmarknaderna i Castellums del av Sverige är starka och utvecklas väl förutom Öresundsområdet, som påverkas negativt av ett stort tillskott av nya kontor, vilket är en av anledningarna till det gångna kvartalets svaga nettouthyrning. Förutom några större uppsägningar i Öresund påverkar även en enskild större uppsägning i västra Sverige negativt. Den svaga nettouthyrningen i Öresund har även påverkat fastighetsvärdena negativt under kvartalet.

Saxborn avslutar sin VD kommentar med följande:

– Den svenska aktiemarknaden har under lång tid uppskattat fastighetsbolag med hög riskprofil. I en allt mer volatil omvärld är Castellum ett fastighetsbolag med lägre risk. Castellum har beskrivits som svensk mellanmjölk – ett bra epitet som överensstämmer med vår syn på långsiktigt värdeskapande.

Fastighetsvärlden Idag 2015-10-15

MER stenafastigheter.se

Comments are closed