Content page
Utredning rätt ute om inlåsningseffekter på bostadsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredning rätt ute om inlåsningseffekter på bostadsmarknaden

Utredningen om bostäder för äldre vill få igång flyttkedjor och öka utbudet av bostäder för äldre. Ändå föreslås inte åtgärder mot inlåsningseffekterna. Tillgänglighetsfrämjande åtgärder är överlag bra men regeringen bör i stället för att skapa särlösningar föreslå reformer som ökar utbudet av bostäder på hela bostadsmarknaden.
I sitt slutbetänkande Bostäder att bo kvar i föreslår utredningen att ett särskilt investeringsstöd för trygghetsbostäder samt ett bidrag till hissinstallationer återinförs. Syftet är att öka utbudet av trygghetsbostäder och tillgängliga bostäder, vilket man tror ska få igång fungerande flyttkedjor. 

– Det är bra att utredningen sätter fokus på den låga rörlighet som följer av inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden. Att dela upp bostadsmarknaden utifrån olika boendekategorier är dock att göra konsumenterna en björntjänst. En fungerande bostadsmarknad har förutsättningar att hantera olika behov. Regeringen måste därför fokusera på reformer som riktas mot inlåsningseffekter generellt, för hela marknaden, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Enligt förslaget höjs taket för bostadstillägget för pensionärer från 5 000 till 7 300 kronor per månad.

– Insatser som stimulerar efterfrågan är något som Fastighetsägarna lyft fram när skattemedel ska fördelas till bostadsmarknaden, fortsätter Rikard Silverfur.

Utredningen föreslår också att kraven på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och lokaler utvidgas till att även gälla entréer och trapphus i samtliga flerbostadshus.

– Främjande av tillgänglighet är positivt. Men som kraven är utformade i utredningen är de enligt vår uppfattning inte förenliga med grundlagens bestämmelser om skydd av äganderätten. Värnandet av den enskildes äganderätt är inskrivet i Europakonventionen och därför bör en utvidgning av kraven följas av full ersättning till fastighetsägaren för de tvingande ingreppen, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige. 

– Slutligen förundras man något över varför utredningen valt att kalla sitt betänkande Bostäder att bo kvar i, när de uttryckligen säger att rörligheten på bostadsmarknaden måste öka, avslutar Rikard Silverfur.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed