Content page
Byggsubventioner leder inte till en fungerande bostadsmarknad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggsubventioner leder inte till en fungerande bostadsmarknad

Införande av investeringsstöd för byggande av små hyresrätter ökar inte det totala antalet bostäder. För att fler ska få tillgång till en bostad är det avgörande att få igång rörligheten på bostadsmarknaden så att de befintliga bostäderna blir tillgängliga och används bättre än i dag. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till Näringsdepartementet om investeringsstöd för hyresbostäder.

 – Investeringsstöd för bostadsbyggande har återkommande dömts ut av experter och avvisats av dem som förväntas bygga bostäderna, men regeringen har visat sig tondöv inför invändningarna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. 

Införandet av byggsubventioner är inget som efterfrågas av dem som bygger och förvaltar bostäder och är fel politik för att öka antalet tillgängliga bostäder. Det framför Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle

I stället för byggsubventioner bör regeringen satsa på ett reformerat hyressättningssystem, öka utbudet av byggbar mark, öka investeringar i infrastruktur, se över skattesystemet, effektivisera plan- och byggprocessen samt genomföra åtgärder för att kapitalsvaga hushåll ska kunna hyra eller köpa en bostad. Pengar till bygg- och fastighetsbolag adresserar ingen av dessa frågor.

I remissvaret pekar Fastighetsägarna på problematiken med att politiska företrädare blandar sig i hyressättningen. Det är särskilt oroande att regeringen inte tycks insatt i hur dagens hyresmarknad fungerar när man föreslår införandet av en ny form av hyra, en så kallad riktvärdeshyra som helt avviker från det etablerade begreppet normhyra. 

– Vi avstyrker bestämt förslaget att hyror ska sättas av politiska företrädare. Skulle regeringen framhärda med att staten ska bestämma hyresnivåer för de få bostäder som kommer att byggas med stödet, avråder vi från införandet av det nya hyresbegreppet riktvärdeshyra, säger Reinhold Lennebo.

En förutsättning för att kunna söka investeringsstöd är att det finns en avtalad överenskommelse om presumtionshyror mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen.

– Vi ifrågasätter kravet på ett förhandlat avtal om presumtionshyror eftersom det inte finns något att förhandla om. Hyresnivåerna är ju förutbestämda. Helt omotiverat ger regeringen dessutom Hyresgästföreningen de facto vetorätt att bestämma vilka som kan söka stödet då de, utan att behöva ange ett skäl, kan neka ett presumtionshyresavtal, säger Reinhold Lennebo. 

Regeringens förslag premierar även ett kortsiktigt livscykelperspektiv och motverkar därmed utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

– Regeringen premierar med sin politik ett kortsiktigt livscykelperspektiv, eftersom lågt satta politiskt bestämda hyror i praktiken kommer tvinga fastighetsägare att välja bort hållbara materialval och tekniska lösningar med högre kvalitet och längre livslängd, fortsätter Reinhold Lennebo.

– Vår slutsats är att regeringens investeringsstöd är en missriktad åtgärd som på sikt riskerar att hämma bostadsmarknadens funktion ytterligare. Om regeringen menar allvar med sin bostadspolitik måste den valda inriktningen helt omvärderas och kraften läggas på reformer som långsiktigt bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, säger Reinhold Lennebo.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed