Content page
Återställning måste ingå i bostadsanpassningsbidraget | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Återställning måste ingå i bostadsanpassningsbidraget

Boverket föreslår i en rapport att reglerna för bostadsanpassningsbidrag ändras. Bland annat bör stödet utvidgas och även kunna ges till brandsäkerhetsåtgärder. Boverket vill också att lätta på bestämmelserna om återställningsbidrag och att fastighetsägare på förhand ska avsäga sig rätten till krav på återställning. Ett krav som Fastighetsägarna motsätter sig.

– Vi är positiva till utvidgningen av stödet men vi är samtidigt mycket bekymrade över att fastighetsägare på förhand ska förmås avsäga sig rätten till krav på återställning efter en anpassning, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och ansvarig för organisationens remissvar på rapporten.

Rikard Silverfur menar att konsekvens av att återställning inte ingår i bidraget kan bli att flera bostadsanpassningsåtgärder inte genomförs.

– Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar är oftast mycket villiga till att anpassa lägenheterna till de boendes förutsättningar och krav. Men då måste det också följas av kostnadstäckning för återställning. Om föreslagna ändringar går igenom är min farhåga att färre bostadsanpassningsåtgärder kommer att genomföras, säger Rikard Silverfur.
 
Fastighetsägare vittnar även om att det finns en inbyggd problematik kring att kommunerna vid handläggningen av bostadsanpassningsåtgärder endast tar hänsyn till den boendes behov och inte de fastighetstekniska förutsättningarna.
 
– Det händer att kommuner nekar bidrag för att kunna reparera tätskiktet i badrum efter att en anpassningsåtgärd genomförts. Det är orimligt att åtgärder för hantering av ökad risk för vattenskador i samband med en bostadsanpassningsåtgärd inte ska ingå i bidraget, säger Rikard Silverfur.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed