Content page
Framtiden kräver klimatsäkrade fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Framtiden kräver klimatsäkrade fastigheter

Helgens skyfall visar vikten av att kommuner, VA-nätägare och fastighetsägare tillsammans och var för sig vidtar åtgärder för att ha ett tillräckligt gott skydd mot översvämningar nu och inför framtiden. Det menar Rikard Silverfur näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

– Klimatförändringar hör inte längre framtiden till, utan är idag en realitet. Under helgen har vi fått uppleva extrema vattenmängder på flera platser i Sverige med översvämningar som följd. Det är ett gemensamt intresse för såväl fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, boende, försäkringsbolag som samhället i stort att förebygga framtida skador till följd av ett mer extremt klimat.

I en kartläggning som Svensk Försäkring låtit ta fram uppger var femte kommun att de inte arbetar med klimatanpassning i dagsläget.

– Kommunerna behöver öka sina investeringsanslag för att åtgärda eventuella brister i dagvattenhanteringen. Till exempel har kommunala VA Syd fått in nära 2 000 ersättningskrav för 2014 års översvämningar. Dessa sysselsätter tre personer på heltid på VA Syd. Det säger sig självt att resurser till ett förebyggande arbete är att föredra framför att administrera och betala skadestånd efteråt, säger Rikard Silverfur

Även enskilda fastighetsägare har ett ansvar att skydda sin fastighet.

– Fastighetsägarna tog i våras fram broschyren Är din fastighet klimatsäkrad? Broschyren kan fungera som en tankeväckare och ska göra fastighetsägare uppmärksamma på klimatförändringarna och dess inverkan. Det är viktigt att ha den kunskapen med sig när man fattar sina vardagliga beslut, vad gäller till exempel underhåll eller nyinvesteringar. Framför allt är syftet med broschyren att visa på att det går att förbereda sig, men att det krävs en riskanalys och en kartläggning, säger Rikard Silverfur.

Ladda ner broschyren Är din fastighet klimatsäkrad?

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed