Content page
Befintliga byggnader riskerar rivning med nära nollenergikrav | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Befintliga byggnader riskerar rivning med nära nollenergikrav

Boverket föreslår ett nära nollenergikraven för nya byggnader. Ett krav som riskerar att stoppa behövliga renoveringar eller i värsta fall leda till rivningar av befintliga byggnader för att dessa ska kunna leva upp till minimikraven om gällande regelverk i plan-och bygglagen bibehålls. Det framför Fastighetsägarna i ett remissvar till Miljö- och energidepartementet.

Samtliga nya byggnader ska enligt EU:s energiprestandadirektiv uppfylla kraven på nära nollenergibyggnader från och med 2021. Boverket har på regeringens uppdrag utrett frågan och föreslår att kraven ska skärpas väsentligt för nya byggnader. Plan- och bygglagen stipulerar att vid ombyggnad eller större ändring ska nybyggnadskrav vara gällande för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnad eller ändring.

Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv är det nästa omöjligt att leva upp till de föreslagna kraven i befintliga byggnader anser Fastighetsägarna Sveriges miljöchef Yogesh Kumar.

– Väldigt få genomgripande ombyggnader kommer att genomföras i framtiden om nära-nollenergikraven ska vara gällande även för ombyggnader. I en del fall måste befintliga byggnader ersättas med nya för att kunna leva upp till nära-nollenergikrav det vill säga samhällets minimikrav, vilket är helt orimligt, säger Yogesh Kumar.

Boverkets rapport saknar en samlad konsekvensanalys av hur kraven påverkar fastighetsägare med befintliga byggnader anser Yogesh Kumar.

– De föreslagna energikraven för nya byggnader är bortom de kostnadsoptimala nivåerna. Fastighetsägarna efterlyser att utredningen bör kompletteras med en sådan konsekvensanalys och som även omfattar konsekvenser för det befintliga fastighetsbeståndet, säger Yogesh Kumar.

Fastighetsägarnas remissyttrande av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader kan du läsa här.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed