Content page
Blocköverskridande enighet om att det behövs ett helhetsgrepp om bostadsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Blocköverskridande enighet om att det behövs ett helhetsgrepp om bostadsmarknaden

ALMEDALEN. Det byggs före lite, rörligheten är för låg och det skapar både in- och utlåsningseffekter. – Vi är överens om problembeskrivningen och behöver fokusera på att skapa gemensamma och fungerande spelregler för bostadsmarknaden. Det enades Caroline Szyber (KD) och Johan Löfstrand (S) kring vid Fastighetsägarnas seminarium i Almedalen om bristerna på hyresmarknaden.

Seminariet inleddes med att Klas Eklund, seniorekonom på SEB, gjorde en övergripande analys av problematiken på bostads- och arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden hänger tätt ihop. Många ungdomar och andra med svag utbildning kommer inte in på arbetsmarknaden och kommer därför inte heller in på bostadsmarknaden. Omvänt gäller att kommer man inte in på bostadsmarknaden där det finns jobb, kommer man inte heller inte på arbetsmarknaden, sa Klas Eklund.

Klas Eklund menade att det finns två huvudproblem på bostadsmarknaden. Det byggs för lite av alla typer av bostäder, hyreslägenheter, bostadsrätter och villor, och rörligheten är för låg. 

– Reavinstskatten utgör en direkt skatt på rörlighet i det ägda beståndet och på hyresmarknaden måste hyressättningssystemet ses över för att inte motverka rörligheten där, sa Klas Eklund. 

Den problembeskrivning som Klas Eklund målade upp av bostadsmarknaden var en bild som delades av Caroline Szyber (KD), ordförande civilutskottet, och Johan Löfstrand (S), vice ordförande civilutskottet.

– Vi har alltför länge varit oense om bilden istället för att skapa gemensamma spelregler, sa Johan Löfstrand, och fick medhåll av Caroline Szyber.

– Det är först nu när det är kris som vi fått en gemensam bild av situationen på bostadsmarknaden, sa Caroline Szyber. 

Klas Eklund ansåg att det är dags att diskutera en helhetspolitik för bostadsmarknaden byggt på tre ben.

– Bygg mer, öka rörligheten och diskutera ett socialt finansieringssystem för de som inte har möjlighet att efterfråga, sa Klas Eklund.

Infrastrukturinvesteringar framhölls av både Szyber och Löfstrand som avgörande för att öka investeringar i nya bostäder. 

– Infrastruktursatsningar är en nyckel till att öka investeringarna i bostäder, sa Caroline Szyber.

– Kommunerna har ett oerhört viktigt ansvar att bereda väg för nya bostäder genom infrastruktursatsningar men också genom att skapa snabba och effektiva plan- och byggprocesser, sa Johan Löfstrand. 

Den politiska enigheten sträckte sig även över partigränserna kring stödet till svaga grupper. 

– Vi tror inte på en social housingmodell. Det är vi eniga om. Jag föredrar höjda bostadsbidrag, sa Caroline Szyber. 

 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed