Content page
Solelskatt stoppar energiomställning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Solelskatt stoppar energiomställning

Regeringens planer på att införa en solenergiskatt kommer att leda till tvärstopp för utbyggnaden av solenergianläggningar och ett avstannande av omställningen till en hållbar energianvändning. Den kritiken framför Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringen.

Regeringen avser att sänka dagens gräns för skattebefrielse från en effekt på 450 kW till 144 kW. Ett förslag som effektivt stoppar den fortsatta utbyggnaden av solcellsanläggningar.

– Den sänkta gränsen för energiskattebefrielse innebär i praktiken ett stopp för fortsatt solenergiutbyggnad, eftersom många anläggningar har betydligt högre effekt än 144 kW för att kunna täcka en del av fastighetens elförbrukning. Förslaget innebär att flerbostadshus, skolor, sjukhus, lager och andra stora byggnader hämmas att göra nödvändiga investeringar att producera miljövänlig solel inom överskådlig tid, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Många fastighetsägare har investerat i stora solcellsanläggningar för att minska sitt behov av köpt el. Med regeringens förslag kommer det inte längre vara billigare att använda egenproducerad solel eftersom denna beläggs med energiskatt, vilket gör att investeringarna i solceller kommer att avstanna. Det säger Yogesh Kumar och fortsätter.

– Om inte omställningen till hållbar energiproduktion ska upphöra helt behöver regeringen behålla den högre gränsen för skattebefrielse. Det skulle stimulera en fortsatt utbyggnad av solcellsanläggningar och bidra till minskad miljöbelastning, säger Yogesh Kumar.

Fastighetsägarna framför även att solelsproducenter bör få använda elnätet för att flytta el från produktionsplatsen till sina egna förbrukningspunkter utan att behöva betala energiskatt. Det skulle stimulera fortsatt solelsproduktion på platser med goda förutsättningar för att använda elen även i andra fastigheter.

– Fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar är en viktig del i omställningen till miljövänliga och förnyelsebara energikällor. Förutom en höjd effektgräns för skattereduktion behöver regeringen justera i förslaget om att begränsa investeringsstöd per juridisk person till att istället räknas per fastighet, säger Yogesh Kumar.

Läs mer om Fastighetsägarnas synpunkter i vårt remisssvar.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed