Content page
Delår: Bättre rakt över för Corem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Delår: Bättre rakt över för Corem

Catenas delårsrapport, januari till mars 2015:

  • Intäkterna uppgick till 167 mkr (157).
  • Driftsöverskottet uppgick till 125 mkr (118).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 58 mkr (52).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 71 mkr (8) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -80 mkr (-74).
  • Innehavet i Klövern redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1.258 mkr (1.197). Verkligt värde på Corems innehav baserat på börskurs per den 31 mars 2015 uppgick till 1.771 mkr
    (1.356).
  • Resultat efter skatt uppgick till 110 mkr (-3), motsvarande 1,28 kr per stamaktie (-0,26).
  • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 88 (17).
  • Corem har under perioden förvärvat en samt avyttrat en fastighet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed