Content page
120 miljoner i driftsnetto för D. Carnegie | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

120 miljoner i driftsnetto för D. Carnegie

Q1 2015. Jämförelser med föregående period blir missvisande i fallet med D. Carnegie eftersom bolaget vid samma tidpunkt förra året var nystartat och ännu inte genomfört sina stora uppköp. Hyrsintäkterna för första kvartalet uppgick till 296,4 (21,2) miljoner och driftnettot uppgick till 120 (7,5) miljoner. Förvaltningsresultatet landade på 2,2 (1,2) miljoner.

Övriga siffror:

  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 133 (30) miljoner.
  • Värdeförändring derivat påverkade resultatet med -74,6 (-) miljoner.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 47 (26) miljoner.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,7 (1,0) kronor före/efter utspädning

Väsentliga händelser under första kvartalet

•  D. Carnegie & Co har inlett en process med målsättningen att listas på reglerad marknad, NASDAQ Mid Cap

•  D. Carnegie & Co har refinansierat två lån om 3,8 miljarder kronor. Därefter uppgår den genomsnittliga löptiden för bolagets skulder till kreditinstitut (exklusive utestående konvertibellån) till 4,5 år, och den genomsnittliga räntan på lånestocken uppgår till 2,47 procent

Väsentliga händelser efter första kvartalet

•  D. Carnegie & Co har förvärvat tre fastigheter i Stockholm med ett bestånd av 1 009 lägenheter

• D. Carnegie & Co har emitterat ett obligationslån om 1 000 Mkr med en löptid om tre år, STIBOR 3 mån + 3,75 procent

VD Ulf Nilsson kommenterar:

”Vi har under första kvartalet av 2015 genomfört en refinansiering av mer än hälften av våra banklån och både lyckats förlänga kapitalbindning och räntebindning samtidigt som vi kraftigt sänkt våra räntekostnader.

Den 5 mars i år löste vi gamla lån och tog upp nya om sammanlagt 3,8 miljarder kronor. Större delen av de nya lånen löper på sju år och har räntan bunden under samma tid. D. Carnegie & Co har nu en genomsnittlig återstående löptid på över 4,5 år och en genomsnittlig ränta under 2,5 procent. Detta innebär att vi har lyckats utnyttja det gynnsamma penningmarknadsläget och avsevärt reducerat såväl ränterisk som finansieringsrisk samtidigt som våra kostnader har reducerats.

Vi har i övrigt fortsatt att renovera såväl lägenheter som fastigheterna i övrigt som trappuppgångar, fasader, tak och tvättstugor och har under kvartalet investerat över 45 miljoner kronor på detta.

Bolaget publicerar också i en bilaga till denna rapport en årlig intjäningsförmåga per den 31 mars 2015 i syfte att ge vägledning utöver den formella kvartalsrapporten eftersom vi anskaffat större delen av beståndet efter första kvartalet 2014. Intjäningsförmåga visar på ett löpande driftnetto vid denna tidpunkt på 541 miljoner kronor (se vidare bilaga 1). Detta är dock ingen prognos för framtiden och tar inte med förväntade hyresförändringar och kostnadsförändringar.

Perioden har präglats dels av processen inför omlistning och dels av refinansieringen, vilka båda har påverkat periodens förvaltningsresultat negativt, med ej återkommande kostnader. Båda kommer dock att positivt påverka bolagets framtida verksamhet och resultat. Vi är också nöjda med att i samband med värderingen vi genomförde per den sista mars 2015, notera värdeökningar på drygt 134 miljoner under det första kvartalet.

Efter periodens utgång har vi också tagit upp ett treårigt obligationslån uppgående till 1 000 miljoner kronor och med en marginal på 3,75 procent.”

Fastighetsvärlden Idag          2015-04-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

120 miljoner i driftsnetto för D. Carnegie

Q1 2015. Jämförelser med föregående period blir missvisande i fallet med D. Carnegie eftersom bolaget vid samma tidpunkt förra året var nystartat och ännu inte genomfört sina stora uppköp. Hyrsintäkterna för första kvartalet uppgick till 296,4 (21,2) miljoner och driftnettot uppgick till 120 (7,5) miljoner. Förvaltningsresultatet landade på 2,2 (1,2) miljoner.

Övriga siffror:

  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 133 (30) miljoner.
  • Värdeförändring derivat påverkade resultatet med -74,6 (-) miljoner.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 47 (26) miljoner.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,7 (1,0) kronor före/efter utspädning

Väsentliga händelser under första kvartalet

•  D. Carnegie & Co har inlett en process med målsättningen att listas på reglerad marknad, NASDAQ Mid Cap

•  D. Carnegie & Co har refinansierat två lån om 3,8 miljarder kronor. Därefter uppgår den genomsnittliga löptiden för bolagets skulder till kreditinstitut (exklusive utestående konvertibellån) till 4,5 år, och den genomsnittliga räntan på lånestocken uppgår till 2,47 procent

Väsentliga händelser efter första kvartalet

•  D. Carnegie & Co har förvärvat tre fastigheter i Stockholm med ett bestånd av 1 009 lägenheter

• D. Carnegie & Co har emitterat ett obligationslån om 1 000 Mkr med en löptid om tre år, STIBOR 3 mån + 3,75 procent

VD Ulf Nilsson kommenterar:

”Vi har under första kvartalet av 2015 genomfört en refinansiering av mer än hälften av våra banklån och både lyckats förlänga kapitalbindning och räntebindning samtidigt som vi kraftigt sänkt våra räntekostnader.

Den 5 mars i år löste vi gamla lån och tog upp nya om sammanlagt 3,8 miljarder kronor. Större delen av de nya lånen löper på sju år och har räntan bunden under samma tid. D. Carnegie & Co har nu en genomsnittlig återstående löptid på över 4,5 år och en genomsnittlig ränta under 2,5 procent. Detta innebär att vi har lyckats utnyttja det gynnsamma penningmarknadsläget och avsevärt reducerat såväl ränterisk som finansieringsrisk samtidigt som våra kostnader har reducerats.

Vi har i övrigt fortsatt att renovera såväl lägenheter som fastigheterna i övrigt som trappuppgångar, fasader, tak och tvättstugor och har under kvartalet investerat över 45 miljoner kronor på detta.

Bolaget publicerar också i en bilaga till denna rapport en årlig intjäningsförmåga per den 31 mars 2015 i syfte att ge vägledning utöver den formella kvartalsrapporten eftersom vi anskaffat större delen av beståndet efter första kvartalet 2014. Intjäningsförmåga visar på ett löpande driftnetto vid denna tidpunkt på 541 miljoner kronor (se vidare bilaga 1). Detta är dock ingen prognos för framtiden och tar inte med förväntade hyresförändringar och kostnadsförändringar.

Perioden har präglats dels av processen inför omlistning och dels av refinansieringen, vilka båda har påverkat periodens förvaltningsresultat negativt, med ej återkommande kostnader. Båda kommer dock att positivt påverka bolagets framtida verksamhet och resultat. Vi är också nöjda med att i samband med värderingen vi genomförde per den sista mars 2015, notera värdeökningar på drygt 134 miljoner under det första kvartalet.

Efter periodens utgång har vi också tagit upp ett treårigt obligationslån uppgående till 1 000 miljoner kronor och med en marginal på 3,75 procent.”

Fastighetsvärlden Idag          2015-04-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed