Content page
Kort uthyrningsperiod inget hinder för moms på hyran | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kort uthyrningsperiod inget hinder för moms på hyran

Uthyrning av butikslokaler under kortare perioder till pop up-butiker är att anse som stadigvarande uthyrning enligt reglerna i mervärdesskattelagen. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden avser två fall av uthyrning av butikslokaler till så kallade pop up-butiker (tillfälliga butiker).

I den ena lokalen planerade fastighetsbolaget att hyra ut lokalen för användning som pop up-butik. Avsikten var att lokalen skulle hyras ut upprepade gånger med en avtalad hyrestid på 10-30 dagar. På sikt skulle lokalen kunna komma att återgå till att användas för uthyrningar med längre avtalstid. Potentiella hyresgäster var endast företag som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet.
 
Den andra lokalen låg i ett nybyggt köpcentrum. Lokalen hade tidigare inte hyrts ut och omfattades därför ännu inte av reglerna om frivillig skattskyldighet. Potentiella hyresgäster hade visat intresse att hyra lokalen som pop up-butik. Det rörde sig enbart om företag som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Bolagets avsikt var att hyra ut lokalen för användning som pop up-butik med en avtalad hyrestid om en månad. Bolaget avsåg att efter hyrestidens slut hyra ut butikslokalen på nytt till företag som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet.
 
Kravet att en fastighet ska användas ”stadigvarande” i en verksamhet som medför skattskyldighet är att fastighetsägarens avsikt ska vara att kontinuerligt under en längre tid hyra ut fastigheten för användning i sådan verksamhet. Skatterättsnämnden fann att den angivna affärsidén, konceptet, med pop up-butiker var förenligt med detta. 
 
De i ärendet framlagda omständigheterna var sådana att annat inte framgått än att avsikten var att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna för användning i verksamhet som medför skattskyldighet, detta trots att respektive hyresgäst enligt hyresavtalen kommer att hyra lokalen endast under en kortare tid och att en av lokalerna inte tidigare hyrts ut. Uthyrningarna ansågs därmed ske för sådan stadigvarande användning som avses i 3 kap. 3 § andra stycket i mervärdesskattelagen.
 
– Skatterättsnämndens beslut innebär att det nu bör var ok att ”momsa” även korta kontrakt så länge avsikten fortfarande är att kontinuerligt under längre tid hyra ut lokalen till en hyresgäst som bedriver momspliktig verksamhet. Ett efterlängtat beslut som dessutom var enhälligt vilket talar för att det inte borde överklagas av Skatteverket, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige. 
 
Skatterättsnämndens beslut välkomnas även av Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige, som arbetar med att ta fram ett standardavtal för korta upplåtelser, så kallade pop up-butiker. Avtalet, som för närvarande förhandlas med Svensk Handel, är tänkt att vara en mall för korta upplåtelser som gör det enkelt för båda parter att ingå i den här typen av avtalsförhållande.  
 
– Just risken att lokalen inte längre omfattas av den frivilliga skattskyldigheten har vi tidigare identifierat som ett stort hinder för en mer utsträckt användning av pop up-avtal. Därför är det utmärkt att det här förhandsbeskedet kommit. Tillfälliga upplåtelser av den här typen möjliggör ökad flexibilitet och mer effektivt utnyttjande av lokalbeståndet, säger Line Zandén. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed