Content page
Klyfta mellan bostadsbranschen och politikerna om lösningar visar ny undersökning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klyfta mellan bostadsbranschen och politikerna om lösningar visar ny undersökning

Ledande politiker och företrädare för bostadsbranschen är överens om att det behöver byggas fler hyreslägenheter för att minska bostadsbristen. Men där upphör likheterna. När branschen prioriterar åtgärder för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden nästan lika högt som nyproduktion är de politiska företrädarna mer ensidigt fokuserade på byggande. Det framgår av Fastighetsägarnas undersökning Makthavarpanelen Bostad som presenteras i dag.

Fler nyproducerade hyreslägenheter är den viktigaste åtgärden för att minska bostadsbristen. Det anser 82 procent av de politiska företrädarna och 75 procent av företrädarna för bostadsbranschen när fyrahundra ledande representanter för olika sektorer med inflytande över bostadsmarknaden tillfrågats av Novus i undersökningen Makthavarpanelen Bostad. 

Bland branschföreträdarna anser nästan lika många, 62 procent, att det är viktigt att öka rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet mot endast 41 procent av politikerna. 
 
– Avståndet mellan branschen och våra politiker bekymrar mig. Utmaningarna på bostadsmarknaden kräver att dialogen förbättras, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.  
 
– Branschen efterlyser åtgärder för en ökad rörlighet för att anpassa bostadsutbudet till behoven. Detsamma säger Boverket, internationella institutioner som OECD, IMF, EU-kommissionen och fristående experter. Detta måste ledande bostadspolitiker ta till sig och inte så ensidigt fokusera på byggande. Annars förhindras långsiktigt nödvändiga reformer, säger Reinhold Lennebo. 
 
Hela 78 procent av de politiska företrädarna ser även ökat byggande som den enskilt viktigaste åt-gärden för bättre rörlighet på bostadsmarknaden. Därefter kommer sänkta flyttskatter med 31 procent. Bland bostadsbranschens aktörer är det förhållandevis jämnt fördelat mellan ökad nybyggnation, sänkta flyttskatter och en omreglering av hyressättningssystemet.
 
– För många bostadspolitiker verkar utgångspunkten vara att det är nyproduktionen i sig som skapar rörlighet på bostadsmarknaden. Men det räcker inte alls. Det behövs flera samverkande åtgärder för att bättre matcha utbud och efterfrågan, säger Reinhold Lennebo.
 
Bland branschföreträdare anser dubbelt så många som bland de politiska företrädarna att ett förändrat hyressättningssystem är en viktig åtgärd för att öka rörligheten. I övrigt finns en stor samsyn mellan bransch och politiska företrädare om vilka åtgärder som behöver genomföras. Synen på finansieringsmöjligheter skiljer sig dock kraftigt åt mellan bransch och politiker. Var femte politiker anser att det behövs statliga lånegarantier för byggherrar mot enbart fyra procent bland branschföreträdare. 
 
– Finansieringsfrågan är naturligtvis viktig, men branschens svar kan förklaras med att utmaningen i dag mer handlar om konsumenternas förmåga att betala än om byggherrarnas möjlighet att få finansiering för nya byggprojekt, säger Reinhold Lennebo.

Om Makthavarpanelen Bostad
Makthavarpanelen Bostad är en unik panel bestående av Sveriges främsta makthavare inom bostadsfrågor. Panelen består av 400 ledande beslutsfattare inom fastighetsbranschen, experter och politiker på riks- och kommunal nivå som arbetar med bostadsfrågor. 

Makthavarpanelen Bostad är sammansatt av Fastighetsägarna och Novus. Panelen kommer åter-kommande att svara på frågor om rådande trender, åsikter och prioriteringar på den bostadspolitiska arenan. 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed