Content page
Stronghold redovisar starkt 2014 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stronghold redovisar starkt 2014

50 ägare – Edenström äger 45 procent. Stronghold har redovisat resultatet för 2014.

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12% till 1 004 (898) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 108 (83) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8% (9,2%)
 • Periodens resultat uppgick till 45 (36) MSEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 156 MSEK, jämfört med 300 MSEK vid årets början.
 • Soliditeten uppgick till 27% (23%)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en aktieutdelning om 17 (12) kr per aktie

Omsättningsökningen förklaras främst av förvärvet av JLL:s svenska fastighetsförvaltningsverksamhet som konsolideras från 2 september 2013.

Årets förbättrade resultat förklaras främst av en engångsintäkt, avseende negativ goodwill om 20 MSEK relaterat till ett förvärv av ett dotterbolag, Niam III Holding AB. Bolaget förvärvades under fjärde kvartalet för att möjliggöra en skyndsam avveckling av Niam Fund III.

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 766 (730), varav 321 (345) är kvinnor.

Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till 50. Den största ägaren utgörs av Urban Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av röster och kapital.

Verksamheten bedrivs, enligt uppgift från Stronghold, från ett 20-tal egna kontor runt om i norra Europa – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga.

Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-02

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Stronghold redovisar starkt 2014

50 ägare – Edenström äger 45 procent. Stronghold har redovisat resultatet för 2014.

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12% till 1 004 (898) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 108 (83) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8% (9,2%)
 • Periodens resultat uppgick till 45 (36) MSEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 156 MSEK, jämfört med 300 MSEK vid årets början.
 • Soliditeten uppgick till 27% (23%)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en aktieutdelning om 17 (12) kr per aktie

Omsättningsökningen förklaras främst av förvärvet av JLL:s svenska fastighetsförvaltningsverksamhet som konsolideras från 2 september 2013.

Årets förbättrade resultat förklaras främst av en engångsintäkt, avseende negativ goodwill om 20 MSEK relaterat till ett förvärv av ett dotterbolag, Niam III Holding AB. Bolaget förvärvades under fjärde kvartalet för att möjliggöra en skyndsam avveckling av Niam Fund III.

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 766 (730), varav 321 (345) är kvinnor.

Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till 50. Den största ägaren utgörs av Urban Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av röster och kapital.

Verksamheten bedrivs, enligt uppgift från Stronghold, från ett 20-tal egna kontor runt om i norra Europa – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga.

Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-02

MER stenafastigheter.se

Comments are closed