Content page
Savills: Hus för 60 miljarder såldes under fjärde kvartalet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Savills: Hus för 60 miljarder såldes under fjärde kvartalet

Summerar 160 miljarder för 2014. Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden under 2014 uppgick till hela 160 miljarder, summerar Savills. Det är den nästa högsta noteringen någonsin och den högsta sedan finanskrisen 2008, konstaterar rådgivningsbolaget.

Transaktionsmarknaden var extremt stark under årets sista kvartal då hela 69 miljarder omsattes, vilket var mer än dubbelt så mycket som hela transaktionsvolymen under det första halvåret.

Likviditeten på marknaden, mätt som antal genomförda transaktioner, har varit mycket god och även antalet affärer har ökat kraftigt med en ökning om 26 procent jämfört med föregående år. Det sista kvartalet stod för en betydande del av årets affärer och antalet affärer under kvartalet ökade med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Den genomsnittliga transaktionsstorleken har således ökat kraftigt från ca 235 Mkr till ca 300 Mkr under året, enligt Savills statistik.

Peter Wiman, analyschef kommenterar:

– Den starka konkurrensen har lett till en aggressiv prissättning och avkastningskraven är på historiskt sett mycket låga nivåer inom ett flertal segment. Exempelvis så är avkastningskravet på kontor i centrala Stockholm på nivåer som endast uppnåtts vid 80-talets slut samt åren innan finanskrisen 2008.

Transaktionschef Fredrik Östberg:

– Trots en transaktionsvolym i nivå med tidigare rekordnoteringar och ett mycket starkt fjärde kvartal 2014, har marknaden under hösten känntecknats av utbudsbrist i flera segment. Efterfrågan är betydligt större än utbudet och en stor del av transaktionsvolymen 2014 utgörs av större strukturaffärer mellan inhemska fastighetsbolag. Därmed finns stöd för en likvid fastighetsmarknad även 2015 då utbudet fortsätter att anpassa sig till efterfrågan. Det låga ränteläget och en god tillgång på kapital ger förutsättningar för attraktiv riskjusterad avkastning i de flesta delmarknader.

Tillgången på kapital på marknaden är mycket god och det gångna året har bjudit på ett antal börsnoteringar och obligationsmarknaden har varit stark vilket tyder på ett stort intresse för alternativa finansieringsformer. Möjligheterna att erhålla bankfinansiering har fortsatt att förbättras under året, enligt Savills.

Peter Wiman, analyschef kommenterar:

– Transaktionsmarknaden har varit stark inom samtliga segment på fastighetsmarknaden, vilket tyder på ett starkt intresse för samtliga fastighetstyper. Bostäder har varit fortsatt högintressant som investeringsobjekt och hela 37 miljarder omsattes under 2014. En skillnad mot tidigare år är det starka intresset för hotellfastigheter, där hela 8,5 miljarder omsattes under året, vilket är den högsta noteringen de senaste tio åren.

2008-års finanskris innebar ett minskat intresse från internationella investerare för fastighetsinvesteringar i Sverige, vilket varit tydligt de senaste åren. Under 2014 ökade dock aktiviteten kraftigt och internationella och nordiska investerare förvärvade fastigheter för strax under 29 miljarder, vilket var mer än en fördubbling jämfört med föregående år.

Fredrik Östberg, transaktionschef kommenterar:

– Savills kan konstatera ett stort intresse från utländska investerare och bedömer att andelen internationella köpare kommer att öka under 2015. I övriga större transaktionsmarknader i Europa syns ett ökat kapitalinflöde även från utomeuropeiska investerare, vilket sannolikt också kommer att hitta till Sverige.

Fastighetsvärlden Idag 2015-01-09

MER stenafastigheter.se

Comments are closed