Content page
Boverket: Inte kostnadseffektivt att kräva individuell mätning och debitering av värme och varmvatten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Boverket: Inte kostnadseffektivt att kräva individuell mätning och debitering av värme och varmvatten

Boverket redovisade idag sin utredning om individuell mätning på lägenhetsnivå av värme, kyla och tappvarmvatten vid nybyggnad och vid ombyggnad. Boverkets slutsats är att det inte är kostnadseffektivt att kräva individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.

Fastighetsägarna instämmer i Boverkets slutsatser och hoppas att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter med utgångspunkt i Boverkets slutsatser. Lagen om energimätning föreskriver att den som uppför en byggnad eller utför en ombyggnad ska se till att varje lägenhets användning av värme, kyla och tappvarmvatten kan mätas om detta är kostnadseffektivt och, vad gäller ombyggnad, om det är tekniskt genomförbart. Lagen har ännu inte satts i kraft i avvaktan på Boverkets utredning.

– Fastighetsägarna har länge hävdat att införandet av ett absolut krav på individuell mätning och debitering av värme, kyla och varmvatten inte är kostnadseffektivt och leder inte till önskad energieffektivisering. Det är glädjande och logiskt att Boverket har kommit fram till samma slutsats. Vi inväntar vidare Boverkets återrapportering av regeringsuppdraget om det är kostnadseffektivt att ställa krav på individuell mätning och debitering i befintliga byggnader som ska bli klar senast den 1 oktober 2015. Lagbestämmelsernas ikraftträdande är i denna del bestämt till den 1 juni 2016, säger Yogesh Kumar miljöchef, Fastighetsägarna Sverige.

Läs Boverkets rapport 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed