Content page
Investeringar bakom hyrestillväxt hos Corem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Investeringar bakom hyrestillväxt hos Corem

Hyresintäkterna uppgick till 470 mkr (412) hos Corem under årets  första nio månader.

Driftsöverskottet uppgick till 368 mkr (308) och förvaltningsresultatet uppgick till 160 mkr (119). Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 391 mkr (233). Corem har under perioden förvärvat fyra samt avyttrat sex fastigheter.

Corem har under året omförhandlat samtliga hyresavtal med Ericsson med ett sammanlagt kontraktsvärde om 200 mkr. Avtalen omfattar cirka 73.000 kvm med en genomsnittlig kontraktstid om cirka 5 år.

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 87 mkr (-31) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -243 mkr (177).

Resultat efter skatt uppgick till 84 mkr (303) motsvarande 0,45 kr per stamaktie (3,36), efter att resultatet belastats med 68 mkr avseende skatt hänförlig till pågående skatteärende.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed