Content page
Få nyheter, inga överraskningar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Få nyheter, inga överraskningar

Regeringen har i dag presenterat sin budgetproposition för 2015. Kort framförhållning och förhandlingar med samarbetspartier har begränsat utrymmet för nya genomarbetade förslag inom de områden som berör fastighetsbranschen.

– Vi förstår att det är svårt att redan nu presentera förslag som ger verkligt avtryck på bostadsmarknaden. Vår förhoppning är därför att regeringen tar avstamp i den problembeskrivning som återfinns i propositionen för att återkomma med initiativ under våren, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.   

Bland de konkreta åtgärder som även tilldelas resurser återfinns satsningen på energieffektivisering av miljonprogramsbostäder. Läs vår kommentar från i förrgår om förslaget här.

Målet om 250 000 nya bostäder till 2020 upprepas. Om nuvarande produktionstakt håller i sig är det en försiktig ambition, men nog så viktig. Som svar på bostadsmarknadens utmaningar är det emellertid otillräckligt.

– Vikten av åtgärder för att skapa en bättre användning av det befintliga bostadsbeståndet kan inte överskattas. Det är ett område vi hoppas att regeringen återkommer till i sin vårproposition, bland annat genom att initiera en bred översyn av hur regelförändringar på hyresmarknaden kan förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säger Reinhold Lennebo.

I budgetpropositionen aviseras en utredning om förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering samt frågan om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt. Utredningen kommer inte som någon överraskning men Fastighetsägarna vänder sig emot att inställningen att paketering enbart används som ett verktyg för otillbörlig skatteplanering

Regeringen beaktar i propositionen den ökade betydelse stadsutvecklingsfrågor fått, bland annat som en konsekvens av den omfattande urbaniseringen. Det är bra. Statlig medfinansiering för utveckling av städers kollektivtrafik, som del av en hållbar stadsutveckling, är en välkommen satsning. Det är även positivt att regeringen ökar anslaget för forskning om hållbart samhällsbyggande med 20 miljoner kronor 2015.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed