Content page
Lovvärd miljösatsning med fallgropar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lovvärd miljösatsning med fallgropar

Regeringen föreslår ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på vissa energibesparande åtgärder i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor under mandatperioden. Ambitionen är vällovlig, men stödet måste kringgärdas av ett strikt regelverk för att inte bara bli ett allmänt renoveringsstöd menar Fastighetsägarna Sverige.

– Det är bra att regeringen markerar vikten av att det redan pågående arbetet med att energieffektivisera det svenska bostadsbeståndet måste fortsätta. Här har branschen redan tagit flera initiativ och vi arbetar gärna tillsammans med regeringen för att driva på utvecklingen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Frågan om stöd för energieffektiviseringsåtgärder är emellertid inte helt okomplicerad. Redan det faktum att stödet bara är avsett för miljonprogramsområdena riskerar att skapa konkurrenssnedvridande effekter mellan olika upplåtelseformer, mellan enskilda fastighetsföretag och mellan privata och kommunägda aktörer, något som regelverket måste beakta.

– För flertalet fastighetsägare ingår energieffektivisering inom ramen för de investeringar som görs i den löpande förvaltningen. Signalen från regeringen att fastighetsägare som hittills har skjutit investeringar i energieffektivisering framför sig nu kan få stöd för åtgärder som mer framsynta fastighetsägare redan vidtagit på egen bekostnad är olycklig, säger Reinhold Lennebo.

Det är också tveksamt om stödet kommer att bli särskilt effektivt. Miljonprogrammet avser huvudsakligen bostäder byggda under sextiotalet och början av sjuttiotalet. Att begränsa stödet till dessa årgångar av flerfamiljshus är mycket tveksamt om syftet är att få maximal besparing med de medel som regeringen föreslår. Energieffektivisering är lika mycket värd oavsett när husen är byggda.

Behovet av ytterligare satsningar för att spara energi är stort i hela bostadssektorn. Den viktigaste drivkraften för branschen att fortsätta dessa investeringar är vetskapen om att detta sänker energiförbrukningen, sparar pengar och är bra för klimatet. Fastighetsägarna har i olika sammanhang förespråkat varaktiga incitament för energi-och miljöinvesteringar, då tidigare erfarenheter av subventioner avskräcker.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed