Content page
Vinstlyft för Balder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vinstlyft för Balder

Balders delårsrapport för perioden januari till och med juni:

  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 537 Mkr (378), motsvarande 2,71 kr per stamaktie (2,00)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 193 Mkr (902)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 370 Mkr (851), motsvarande 7,88 kr per stamaktie (4,96)
  • Eget kapital uppgick till 59,17 kr per stamaktie (47,11) och substansvärdet uppgick till 70,82 kr per stamaktie (54,40)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 42 procent och uppgick till 537 Mkr (378), vilket motsvarar 2,71 kr per stamaktie (2,00). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 86 Mkr (71).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 370 Mkr (851) motsvarande 7,88 kr per stamaktie (4,96). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 301 Mkr (337), värdeförändringar avseende räntederivat med -303 Mkr (373) samt resultat från andelar i intressebolag om 190 Mkr (60).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed