Content page
Vakansen upp hos Hufvudstaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vakansen upp hos Hufvudstaden

Projekt i Femman i Göteborg – Hyror upp 4 procent. Hufvudstadens halvårsrapport för tiden januari till juni 2014:

  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat steg med 3 procent och uppgick till 572 mnkr (558). Ökningen förklaras av resultatet från den under 2013 förvärvade fastigheten i Göteborg samt högre hyror.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 789 mnkr (844), motsvarande 3,83 kronor per aktie (4,09). Minskningen förklaras av en negativ orealiserad värdeförändring på räntederivat om -114 mnkr (90).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,6 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 93 kronor per aktie (92 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 57 procent (56), nettobelåningsgraden till 21 procent (23) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,2).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 826 mnkr (795), en ökning med 4 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,5 procent (4,8). Den totala ytvakansgraden 7,3 procent (6,3). Vakansen har ökat dels på grund av att ett omfattande projekt i varuhuset Femman i Göteborg har påbörjats, dels av att några kontorshyresgäster har avflyttat.
  • Totalt har under perioden 30.300 kvm omförhandlats till ett hyresvärde av 139 mnkr. I genomsnitt har dessa omförhandlingar resulterat i en hyresökning med cirka 4 procent.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed