Content page
Företagsskattekommittén hotar tillväxten och den finansiella stabiliteten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Företagsskattekommittén hotar tillväxten och den finansiella stabiliteten

Företagsskattekommitténs förslag om omfattande begränsningar av ränteavdragen i bolagssektorn innebär ett kraftigt hot mot tillväxten och den finansiella stabiliteten. Det säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till det betänkande som lades fram i dag.

I sitt slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40), föreslår Företagsskattekommitténatt möjligheten till ränteavdrag inom bolagssektorn begränsas kraftigt.
Enligt huvudförslaget får enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter dras av. Därefter tillåts ett avdrag på upp till 25 procent av rörelseresultatet medan resterande 75 procent av rörelseresultatet beskattas.

Kommittén lämnar också ett alternativt förslag. Också i detta förslag får finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter dras av. Därutöver får avdrag göras med högst 20 procent av företagets rörelseresultat. Detta förslag kombineras med en bolagsskattesatssänkning med 3,5 procentenheter.

De som får betala sänkningen av bolagsskatten är företag med hög belåning. Det drabbar i synnerhet lågavkastande företag. Dit hör många företag i fastighetsbranschen, som med Företagsskattekommitténs förslag kommer att få en skattehöjning på 3,2 miljarder kronor.

– Det är naturligtvis ett förslag som kommer att få mycket allvarliga effekter för nyproduktionen av bostäder, när det blir dyrare för bostadsbolagen att investera. Det kommer innebära att en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden kommer att bli ännu värre, säger Reinhold Lennebo.

Fastighetsbranschen är till sin natur mycket kapitalintensiv. Kombinerat med en låg avkastning gör det att räntekostnader utgör en stor del av företagens kostnader. Med en sådan kraftfull försämring av avdragsmöjligheterna som Företagsskattekommittén föreslår skulle många fastighetsbolag tvingas till värdenedskrivningar på sina fastigheter, när deras finansiella ställning försämras. 

Fastigheter utgör samtidigt en stor andel av bankernas panter. Vid en omfattande nedskrivning av värdena skulle detta få konsekvenser för banksystemet, som kan hota hela stabiliteten i det finansiella systemet.

– Den svenska tillväxten är bräcklig. Att i en sådan situation genomför åtgärder som riskerar att skapa omfattande instabilitet i finanssektorn skulle innebär ett dråpslag mot möjligheten till fortsatt tillväxt, säger Reinhold Lennebo.

Slutbetänkande Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed