Content page
Bokriskommitté banar väg för ny svensk modell | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bokriskommitté banar väg för ny svensk modell

Bokriskommittén presenterade i dag förslag på en reformagenda för den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsägarna välkomnar rapporten som en värdefull pusselbit för att efter höstens val skapa en bred politisk överenskommelse om en sammanhållen bostadspolitik. Det är nödvändigt för svensk samhällsekonomi, men framför allt för alla dem som i dag har svårt att finna en bostad.

– Det finns inget utrymme för passivitet och återställare. Efter valet behöver våra politiker gemensamt lägga grunden för en ny svensk modell på bostadsmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Bokriskommittén tydliggör förtjänstfullt värdet av en helhetssyn på bostadsmarknaden för att lösa problemen. Att bara bygga mer räcker till exempel inte om förutsättningarna för en väl fungerande marknad i det befintliga bostadsbeståndet saknas, säger Reinhold Lennebo.

Bokriskommittén föreslår åtgärder som förenklar byggande, ökar rörligheten på bostadsmarknaden och tacklar den riskabla utvecklingen av hushållens skuldsättning. Utöver det föreslås en genomgripande förändring av det svenska bruksvärdessystemet för hyror.

Rekommendationer om att reformera det svenska hyressättningssystemet har under det senaste året framförts av bland andra EU-kommissionen, OECD, IMF, Finanspolitiska rådet, Nybyggarkommissionen och Socialdemokraternas forskningskommission. Rådet framfördes även i den statliga Hyresbostadsutredningen i december 2012.

– Samstämmigheten kring ett reformbehov är naturligtvis en tillgång för våra folkvalda när de efter höstens val tar sig an problemen på bostadsmarknaden. Genom konkreta och väl balanserade förslag lämnar Bokriskommittén ett värdefullt bidrag till det arbetet, säger Reinhold Lennebo.

Om Bokriskommittén
Bokriskommittén har initierats av Stockholms handelskammare, Västsvenska handelskammaren, Sydsvenska handelskammaren och Fastighetsägarna Sverige. Arbetet har dock bedrivits fristående och kommitténs slutsatser och förslag är kommittéledamöternas egna. Läs mer om Bokriskommittén.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed