Content page
Starkt resultat från Vasakronan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Starkt resultat från Vasakronan

Nyuthyrningar om 33.000 kvm – men vakanstalet ökar. En omfattande nyuthyrning, högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader ökade driftnettot med en procent i ett jämförbart bestånd. Genom ett förbättrat räntenetto ökade resultatet före värdeförändringar och skatt med 4 procent och uppgick till 684 mkr (656).

Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick till 1.469 mkr (1.506).

Uthyrningsgraden minskade till 91,1 procent (92,7), främst till följd av ett fåtal större avflyttningar från fastigheter som tomställts och nu genomgår omfattande ombyggnad.

Driftnettot ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick till 1 025 mkr (1 046).

Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 684 mkr (656) till följd av ett förbättrat räntenetto.

Värdeförändring på fastigheter uppgick till 521 mkr (4), vilket motsvarar en värdeökning på 0,6 procent. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 88,3 mdkr.

Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till – 667 mkr (414) till följd av sjunkande långfristiga marknadsräntor.

Resultat efter skatt uppgick till 420 mkr (838).

Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 6,4 mdkr, varav 3,5 mdkr var upparbetat.

Under det första kvartalet genomfördes nyuthyrningar motsvarande totalt 33.000 kvadratmeter. Bland annat tecknades avtal med Panasonic och neXus om uthyrning av 5.000 kvadratmeter kontors- och produktionslokaler i fastigheten Telefonfabriken vid Telefonplan.

Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan, kommenterar:

– Efter förvärvet av Telefonplan år 2000 har vi successivt omvandlat de gamla industrilokalerna till moderna och flexibla kontor, och även utvecklat nya bostäder i området. Med de nya hyresgästerna har uthyrningsgraden i Telefonplan stigit till 95 procent, vilket är ett bevis för att det finns en stor efterfrågan på lokaler av hög kvalitet i närförorter med goda kommunikationer och bra närservice.

Minskningen av uthyrningsgraden beror främst på ett fåtal större avflyttningar från fastigheter som tomställts och för närvarande genomgår omfattande ombyggnad. Exempel på sådana fastigheter är Uggleborg 12 (Klara C) i centrala Stockholm och Nattugglan 14 på Södermalm.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed