Content page
Proposition om avskaffad obligatorisk byggfelsförsäkring | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Proposition om avskaffad obligatorisk byggfelsförsäkring

small three-dimensional man in a red jacket

Regeringen har tidigare aviserat att den obligatoriska byggfelsförsäkringen ska avskaffas. Nu är en proposition överlämnad till riksdagen. Regeringen anser att det inte längre ska krävas en byggfelsförsäkring för att få påbörja byggandet av ett bostadshus. Anledningen är att försäkringen många gånger blir en kostsam del i en byggprocess utan att för den skull ha avsedd effekt. I propositionen föreslår regeringen att kravet på byggfelsförsäkring tas bort den 1 juni, men att nuvarande färdigställandeskydd blir kvar i en egen lag.

– Byggfelsförsäkringen har inte fungerat som det var tänkt. Det har varit en dyr försäkring som gett mycket lite i utdelning och därför är det dags att avskaffa den. En hel del av de problem kring husbyggen som fanns när försäkringen infördes har dessutom åtgärdats genom bättre lagstiftning på området. Med ett avskaffande av försäkringen blir det billigare och enklare att bygga, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som måste tecknas innan bygget av ett bostadshus påbörjas, och som under vissa villkor kan falla ut under de första tio åren efter det att huset är färdigbyggt.
Försäkringen är kopplad till huset, oavsett om det byter ägare under tioårsperioden och kan tas i anspråk om det uppdagas brister som inte kunnat upptäckas vid en slutbesiktning och att bristerna beror på fel i samband med bygget. En byggfelsförsäkring för ett småhus kostar från 10 000 kronor och för flerbostadshus ca 6 000 kronor per lägenhet.

Försäkringen har dock kritiserats för att inte ha avsedd effekt. Till skillnad från andra försäkringar så är det den som drabbas av en skada som måste visa att skadan omfattas av byggfelsförsäkringen. Det kan vara komplicerat, och skadorna måste då åtgärdas utan att den drabbade vet om någon ersättning kommer att betalas ut. Det är också en mängd skador som inte täcks av försäkringen, till exempel om felen gått att upptäcka vid slutbesiktning, om de berör markanläggningar utanför byggnaden eller om de beror på en metod som vid tiden för bygget ansågs vara fackmässig. Försäkringen täcker heller inga kostnader för utredningar av skadeorsaken eller tvister med entreprenören.

Sedan den obligatoriska byggfelsförsäkringen infördes har även plan- och bygglagen ändrats på flera punkter för att förebygga att byggfel uppstår eller att de uppmärksammas innan ett hus tas i bruk.

Det obligatoriska så kallade färdigställandeskyddet – som gäller när småhus beställs av privatpersoner och som ger ersättning för extra kostnader om entreprenörer går i konkurs under byggtiden – blir kvar, men i en egen lag.

 

Källa: Socialdepartementet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *