Content page
Förslag till ökat byggande av student- och ungdomsbostäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag till ökat byggande av student- och ungdomsbostäder

Boverket har tagit fram flera förslag till regeländringar för hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Bostäderna för dessa grupper kan bli mindre och därmed billigare samt byggas på fler platser. Även om Boverket föreslår flera förenklingar av regler vill myndigheten inte frångå kraven på tillgänglighet.

Boverket har på uppdrag av regeringen gått igenom de regler och vägledningar som påverkar byggandet av bostäder för studenter och ungdomar. Boverket har bland annat analyserat om dessa bostäder behöver uppfylla samma krav som övriga bostäder. Rapporten, ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter”, har under torsdagen den 27 juni överlämnats till Socialdepartementet.

Resultatet av föreslagna ändringar
Ett av förslagen innebär att lägenhetsarean kan minskas genom att till exempel samma utrymme används till arbete och måltider samt genom mindre köksinredning och plats för förvaring. Lägenhetsarean kan minskas med 25 procent, enligt Boverkets exempelberäkningar.

Andra förslag ger bättre möjligheter att bygga bostäder med tidsbegränsade bygglov. Detta leder till att det kommer att gå snabbare att få fram fler bostäder till studenter och ungdomar.

Skälet till att reglerna i vissa fall kan ändras för just ungdomar och studenter är att bostäder för dessa grupper oftast är genomgångsbostäder som de endast bor i under en begränsad period.

Fem vägar till ökat bostadsbyggande för studenter och ungdomar
I rapporten presenteras fem vägar som innebär att:

1. Kraven för bostadsutformning ska ändras
Student- och ungdomsbostäder kan byggas med en mindre boarea genom att kraven för hur en bostad ska utformas ändras i Boverkets byggregler, BBR. Lägenhetsarean kan minskas genom att till exempel samma utrymme används till arbete och måltider samt genom mindre köksinredning och plats för förvaring. Toalett och dusch föreslås också kunna flyttas till gemensamma utrymmen.

2. Nytt allmänt råd om buller ska införas
Ett nytt allmänt råd om buller utomhus tas fram av Boverket. Det nya allmänna rådet leder till att det blir mer mark tillgänglig där små bostäder kan byggas. Riktvärdet höjs från 55 till 60 dBA för bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter.

3. Tidsbegränsade bygglov föreslås förlängas
Boverket föreslår en ändring i plan- och bygglagen att byggnadsnämnden direkt ska kunna bevilja tio eller femton års tidsbegränsat bygglov för alla typer av byggnadsverk. För byggherren innebär ett längre tidsbegränsat bygglov större möjligheter att få ekonomisk avkastning.

4. Byggnader flyttas lättare
Boverket föreslår en ändring i plan- och bygglagen som bland annat innebär att det inte krävs något tekniskt samråd och inte heller någon kontrollansvarig vid flyttning av en enstaka och enkel byggnad – om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

5. Vindar inreds
Outnyttjade utrymmen i vindar kan lättare inredas till bostäder, detta är ett förslag till ändring i plan- och bygglagen. Vindar som inreds till student- och ungdomsbostäder föreslås inte behöva vara tillgängliga. Det innebär att hissar inte behöver installeras eller förlängas till vindsvåningen.

Vad händer med kravet på tillgänglighet?

Boverket föreslår att kraven på tillgänglighet inte ska förändras. Effekten av att frångå detta krav blir minimal och sparar knappt en halv kvadratmeter bostadsarea enligt Boverkets exempelberäkningar. Det är också ett viktigt krav för de studenter och ungdomar som har funktionsnedsättningar så att de kan delta på samma villkor som alla andra.

Vad gör Boverket?
Boverket planerar snarast möjligt genomföra de ändringar som kan göras i Boverkets byggregler, BBR. Dessa planeras vara klara till den 1 juli 2014. Samtidigt planeras det nya allmänna rådet om buller införas.

Övriga förslag avser ändringar i lagar och förordningar och kan genomföras av riksdag och regering efter ställningstagande.
Källa: Boverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *