Content page
Ny studie om energibesparing | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny studie om energibesparing

Sven Werner, professor i engergiteknik, högskolan i Halmstad Foto: Ida Lövstål

Europeiska unionen kan spara minst 100 miljarder euro genom att tydligt sätta frågorna om framtidens uppvärmning av bostäder i fokus och peka ut riktningen i grönboken ”Energy and Climate Framework 2030”. Det menar forskarna i den stora internationella forskningssatsningen på fjärrvärme – The Heat Roadmap Europe – som är ett samarbete mellan högskolan i Halmstad, Aalborgs universitet i Danmark och Ecofys i Tyskland, och som genomförs på initiativ av Euroheat & Power. Nyligen presenteras den andra rapporten inom projektet där forskarna visar på olika effekter som olika satsningar ger.

Nyligen presenterades en ny rapport på kongressen Euroheat & Power i Wien. I rapporten, som är en delrapport i forskningsprojektet ”The Heat Roadmap Europe” (Europas färdplan för värme och förnybar energi), föreslås en ny strategi för uppvärmning av byggnader inom Europeiska unionen. I stora drag förespråkar strategin att fjärrvärme används för uppvärmning av byggnader i stadsområden, och att enskilda värmepumpar används för uppvärmning på landsbygden och i vissa förortsområden. Användningen av fjärrvärme baseras på en kombination av värmeåtervinning och förnybar värmeförsörjning.

Två scenarier
– Genom att planera – och styra – om utbudet och försörjningen av värme och kyla i Europa, kan stora effekter uppnås både vad gäller minskade kostnader, återvinning av spillvärme och ökad användning av förnybara energikällor i den europeiska energiförsörjningen, säger Sven Werner, professor i energiteknik vid högskolan i Halmstad.

Tack vare forskningen inom The Heat Roadmap Europe finns nu möjligheter att analysera fjärrvärmen i EU genom modellering av energiförsörjning och behov. Det är oklart hur energisektorn i EU kommer att utvecklas i framtiden, och därför har denna nya uppvärmningsstrategi analyserats utifrån två olika scenarier.

– I det första scenariot fortsätter energisektorn inom EU att utvecklas på vanligt vis fram till år 2050. Värmebehovet är fortsatt högt för byggnader i framtiden. I det andra scenariot genomför EU många värmebesparingar fram till år 2050, exempelvis mer isolering och bättre fönster. Följden är att värmebehoven i byggnaderna minskas betydligt jämfört med i dag, förklarar Sven Werner.

Detta slags detaljerad bedömning av fjärrvärmen inom EU har aldrig utförts tidigare, och resultaten visar att det är mycket effektivt att satsa på fjärrvärme – såväl miljö- som kostnadsmässigt.

Inom ramen för det första ”utvecklas-som-vanligt-scenariot” kommer fjärrvärmen att göra energisektorn mer effektiv, mer förnybar energi används, fler arbetstillfällen skapas, kostnaden blir lägre, mindre importerade fossila bränslen används och utsläppen av koldioxid minskar.

I det andra scenariot om energieffektivitet, där EU implementerar många värmebesparingar, tyder resultaten på att användning av fjärrvärme också kommer att vara gynnsam. Med fjärrvärme är det möjligt att nå EU:s mål att minska koldioxid fram till 2050, under tiden som mer förnybar energi används och kostnaderna för att tillhandahålla värme minskar.

– Värmekostnaderna kommer att minska med cirka 100 miljarder euro per år fram till 2050, vilket är cirka 70 procent av EU-budgeten och nästan 1 procent av EU: s nuvarande BNP. Dessa lägre årskostnader uppnås främst genom att ersätta de dyraste investeringarna i slutanvändningen med mindre kostsamma investeringar i fjärrvärmesystem, säger Sven Werner.
Källa: Högskolan i Halmstad

FAKTA
Den nya rapporten om Europas färdplan för värme och förnybar energi finns tillgänglig på www.heatroadmap.eu och http://www.4dh.dk/hre. Rapporten har genomförts av Aalborgs universitet och PlanEnergi i Danmark, högskolan i Halmstad, Sverige och Ecofys i Tyskland. Projektet initierades av organisationen Euroheat and Power och har en gemensam finansiering genom Euroheat and Power, samarbetsparterna och ”the Strategic Research Centre for 4th Generation District Heating Technologies and Systems (4DH)”, som huvudsakligen finansieras av det danska departementet för strategisk forskning (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser).
Källa: Högskolan i Halmstad

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *