Content page
Nio av 14 reliningföretag certifierade enligt BRiF 3Q | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nio av 14 reliningföretag certifierade enligt BRiF 3Q

Det nationella kvalitetsprogram som BRiF har tagit fram tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och som innebär att alla reliningföretag anslutna till branschföreningen skall genomgå en tredjepartskontroll, har visat sig bli en framgång. Efter årsmötets beslut, har redan nio av totalt 14 anslutna företag genomgått kontrollprogrammet och fått sina certifikat enligt BRiF 3Q – och fler ansökningar ligger nu hos SP.

– Ambitionen är att hinna igenom alla medlemsföretag under detta år, och hittills har vi hållit tempot. Men nu uppmanar vi de företag som ännu inte genomfört programmet att anmäla sig. Det är efterfrågat bland våra kunder och fler och fler anger BRiF 3Q som ett kvalitetskrav i sina upphandlingar menar Peter Halling, ordförande i branschföreningen.

Utvärdering med SP

BRiF arbetar kontinuerligt med kompetensfrågor för reliningbranschen. Främst handlar det om att medlemsföretagen redovisar och upprätthåller en specifik metodbeskrivning för sina arbeten. Men från och med i år ställs ökade krav på medlemsföretagen, ett medlemskap förutsätter nu alltså att man genomför en obligatorisk tredjepartskontroll. Efter avslutat kontrollprogram sker sedan, tillsammans med SP, en utvärdering och analys över vilka förbättringar som eventuellt behöver göras.

Bra på fötterna
– Min Erfarenhet är att de flesta av de medlemmar i BRiF som hittills genomgått den inledande besiktningen redan från början haft bra förutsättningar att uppfylla kraven i BRiF 3Q, säger Leo Spilg – ansvarig för provningarna på SP. Man har i de flesta fall utarbetade system för utbildning av sin personal, hantering av material samt kontroll och dokumentation av utförda arbeten. Detta är framtaget antingen i egen regi eller i samverkan med materialleverantörer. De avvikelser som noterats vid besiktningarna har samtliga varit möjliga att åtgärda inom ramarna för respektive företags rutiner – och kraven i BRiF 3Q – och SP ser med tillförsikt fram mot kontakten med resterande företag och mot de kommande årliga kontrollerna.

Ansvar
– Vi som branschorganisation tar nu vårt ansvar och genomför arbetet med BRiF 3Q för företag anslutna till BRiF, avslutar Peter Halling. Arbetet utförs i bästa samarbete med SP och är en prioriterad insats för att förbättra arbetet med kvalitetskontroller, avvikelsehantering och journalföring. Vi uppmanar därför våra kunder att alltid anlita företag anslutna till BRiF.
Källa: BRiF

FAKTA
OM BRANSCHFÖRENINGEN RELINING I FASTIGHETER (BRiF)
Branschföreningen Relining i Fastigheter är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag 14 medlemsföretag. BRIF har inlett samtal med Sveriges Byggindustrier om att teckna samarbetsavtal.
Källa: BRiF

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *