Content page
Byggentreprenörer ökar fokus på murat och putsat byggande | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggentreprenörer ökar fokus på murat och putsat byggande

Tegeltak.

Varannan byggentreprenör i Sverige skulle välja en fasad i tegel eller puts om de skulle bygga ett hus åt sig själva. 90 procent av dem bor i Skåne och de grundar sitt val av byggmaterial på den höga fuktbeständigheten. Det visar en undersökning som gjorts av Lunds Tekniska Högskola, LTH, för att ta reda på byggentreprenörernas uppfattningar och kunskaper om murat och putsat byggande.

200 byggentreprenörer i arbetsledande ställning från hela landet har deltagit i undersökningen, som genomförts som telefonintervjuer under det senaste året på uppdrag av SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening. Förutom byggentreprenörer har en grupp arkitekter och en grupp köpare av småhus tillfrågats om vilka faktorer och incitament som styr deras val av byggmaterial för fasad och stomme. Byggentreprenörerna har besvarat frågorna ur två olika aspekter – dels om de skulle bygga ett bostadshus åt sig själva och dels om de skulle bygga ett hyreshus för egen förvaltning.

Mest populärt fasadmaterial

Tegel är det mest populära fasadmaterialet i båda fallen men när det gäller valet av stomme till eget hus jämfört med ett egenförvaltat hyreshus gör byggentreprenörerna en klar skillnad. 45 procent väljer en stomme av trä till sitt eget hus men en betongstomme (79 procent) i det egenförvaltade hyreshuset.

Trä som stommaterial till ett eget hus är populärast i alla regioner (42-78 procent) med undantag för Skåne, där murverk (56 procent) är mycket mera populärt än trä (22 procent).

67 procent av de tillfrågade byggentreprenörerna anser att putsning på murade konstruktioner fungerar bra eller mycket bra. Motsvarande siffror för putsning på isolering är 52 procent och för putsning på ventilerade skivor 25 procent. Men intervjusvaren avslöjar också att drygt hälften av byggentreprenörerna ibland prutar bort dyra material från arkitektens förslag, till exempel murverk och traditionell puts, för att sänka byggkostnaderna.

Lågt underhållsbehov

– Vår undersökning visar att putsat och murat byggande blir ett allt tydligare alternativ till andra byggmetoder, säger Miklós Molnár, lektor i konstruktionsteknik på Lunds Tekniska Högskola, LTH, som ansvarat för undersökningen. Man framhåller bland annat det låga underhållsbehovet, beständigheten, lufttätheten och värmetrögheten som positivt laddade begrepp.

De byggentreprenörer som har mest erfarenhet av putsning finns i Stockholm och Skåne men i andra regioner framhåller man behovet att tegel- och betongbranschen ska marknadsföra sig tydligare och man efterlyser också en certifiering och kvalitetssäkring av byggmetoderna.

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGEL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Källa: www.tegelinformation.se

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *