Content page
En våt framtid – Serviceförvaltningens projekt Gröna tak tar hand om regnet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En våt framtid – Serviceförvaltningens projekt Gröna tak tar hand om regnet

Gröna tak i Malmö.

Vi står inför en våt framtid. Med klimatförändringarna kommer mer regn och Malmö stad går i bräschen för att finna innovativa lösningar på att hantera detta. Gröna tak, serviceförvaltningens projekt, är ett exempel. I dagarna hölls ett seminarium kring ämnet.

– Det gäller att vara i framkant när det kommer till klimatförändringar. Augustenborg i Malmö är ett bra exempel på hur vi i en hel stadsdel kan lösa dagvattenhanteringen med bäckar och gröna tak, säger Torsten Persson, enhetschef på serviceförvaltningen.

Lär av Köpenhamn

Serviceförvaltningen förvaltar omkring 1,5 miljoner kvadratmeter i Malmö stad och måste tänka framåt när det gäller att anpassa vattenledningssystemen till klimatförändringarna.

– Förr i tiden har kraftiga skyfall drabbat oss väldigt sällan. I framtiden förutspås det komma med mycket kortare intervaller, säger Torsten Persson.

– Vi kan lära oss av det som hände i Köpenhamn juni 2011. Det kom ett skyfall som deras vattenledningssystem inte klarade av. Konsekvensen blev bland annat att källarutrymmen blev översvämmade och vissa vägar och broar stängdes av, säger Torsten

Seminariet Gröna tak
Ole Bössing Christensen, meterolog från DMI i Köpenhamn, inledde eftermiddagen med att berätta om hur klimatförändringarna förändrar nederbördsmängderna i framtiden samt vad det innebär för Malmöbon.

Johanna Deak och Jitka Svensson från SLU i Alnarp deltog också på seminariet. De visade med aktuell forskning och kreativa tankar på hur Malmö stad kan hantera de ökade regnmängderna. Att det inte enbart handlar om offentliga ytor. Utan även privatägd mark som till exempel hårdgjorda ytor på villatomter som måste förberedas inför ökade regnmängder.

Per Nyström från företaget Nyfam i Växjö var även på plats och visade på hur Gröna tak kan fördröja avvattningen. Redan nu är många tak i Malmö beklädda med sedum som ökar den lokala avdunstningen.

Avslutningsvis summerade kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (MP) eftermiddagen. Han ansåg klimattemat som mycket angeläget och som en konkret utmaning för alla, inte enbart Malmö stad.
Källa: Malmö Stad

Fakta Gröna tak:

Genom att anlägga gröna tak skapar vi nya grönytor för djur och växter samtidigt som vi vinner en mängd fördelar.

De gröna taken fördröjer dagvattnet, ger ett bättre närklimat, bevarar den biologiska mångfalden, verkar isolerande, dämpar buller och har en kylande effekt på stadsmiljön. Dessutom är de vackra att se på.

• Minskad risk för översvämning
• Bullerskydd
• Isolering
• Dagvattenhantering
• Kyleffekt
• Motverkar luftföroreningar
• Trivselfaktorer

Den här texten visas när man klickar på artikeln!

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *