Content page
Förbättrade möjligheter att ställa krav på bygg­entreprenad och bygg­konsulter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förbättrade möjligheter att ställa krav på bygg­entreprenad och bygg­konsulter

Genom att ställa krav i upphandling vid ny- och ombyggnationer på till exempel minskad energiåtgång, kan den offentliga sektorn minska sin miljöpåverkan. Miljöstyrningsrådet har nu uppdaterat kriterierna för miljöanpassad upphandling av Byggentreprenader och byggkonsulter. Miljöstyrningsrådets kriterier på byggområdet omfattar bland annat områdena materialval och materialhantering, byggavfall, termiskt inneklimat och ventilation, fuktsäkerhet samt magnetiska fält.


Det är viktigt att byggproduktionen är miljöanpassad och energieffektiv, att den färdiga byggnaden har minimal hälso- och miljöpåverkan, att driften är energieffektiv och att en god innemiljö kan säkras för brukarna. Byggsektorn har stor betydelse för utvecklingen; så mycket som runt 800 000 lägenheter i det gamla miljonprogrammet kan vara i behov av renovering, mycket av det som byggs nytt idag kommer troligtvis att finnas kvar långt efter 2050.

Skärpta krav

Enligt ett EU-direktiv ska alla nya byggnader i Europa vara Nära-noll-energi-byggnader (NNE) från den 31 december 2020. Kraven vid ombyggnad skärps också och offentligt ägda byggnader ska vara föregångare. Vidare är ett av Sveriges miljömål en god bebyggd miljö, och för att nå dit krävs det att man tar en betydande miljöhänsyn vid byggande.

“EU-direktivet visar på de utmaningar vi står inför men vi måste också omsätta det till handling. Det är därför glädjande att branschen har en stark utveckling. Miljöstyrningsrådets kriterier för byggsektorn har nu uppdaterats och för att klara omställningen så fortsätter vi att utveckla kriterierna.” säger Jens Johansson, projektledare Bygg och fastigheter

Hjälper upphandlaren

Miljöstyrningsrådets kriterier hjälper upphandlaren att se vilka typer av krav som är lämpliga att ställa vid upphandling av nybyggnad av flerbostadshus eller lokaler, vid ombyggnation av flerbostadshus och lokaler. Alla krav ska vara tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra samt vara verifierbara/mätbara. Kraven har uppdaterats med experter från Byggandets kretsloppsråd, SISAB, Peab, Akademiska hus, Borlänge kommun och Viedekke AB

För att uppnå energimålen för år 2019 och 2050 måste dock kravnivån höjas ytterligare och kriteriedokumentet kommer därför att revideras ytterligare under 2012.

Kraven finns fritt tillgängliga att ladda ner på www.msr.se

Källa: Miljöstyrningsrådet

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *