Content page
Högre krav på energi­använding i byggnader | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Högre krav på energi­använding i byggnader


I dagsläget står byggnader för 40 procent av all energianvändning i EU, samtidigt som utsläppen av klimatgaser ökar och våra resurser förbrukas i allt högre fart. EU har tagit fram ett direktiv för att minska energianvändningen, men nu väljer Sverige att tolka direktivet som att de svenska kraven inte behöver höjas. Passivhuscentrum anser att Sverige måste höja kraven, inte minst för att klara konkurrensen i Europa, men också för att Sverige ska nå sina klimatmål.

För att kraftigt reducera dagens energianvändning i byggnader har EU tagit fram direktivet Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Direktivet innebär att alla byggnader i EU från och med år 2021 ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader, det vill säga byggnader som enbart behöver en liten mängd tillförd energi. Det är därefter upp till varje medlemsland att själva definiera sina riktlinjer.

Exempelvis har Danmark valt att satsa på hårdare regler vilket stärker deras konkurrenskraft i byggsektorn då de redan bygger efter de hårdare kraven.

I Sverige har Näringsdepartementet valt att tolka direktivet som att svenska byggnaders energianvändning redan är tillräckligt låg. Departementets förslag för de nya byggreglerna definierar nära-nollenergibyggnader i enlighet med Boverkets Byggregler 2012 vilket innebär att de svenska kraven inte behöver stärkas.

– Det är oansvarigt att inte föreslå hårdare krav, både miljön och våra framstående byggföretag kräver ett tydligare ställningstagande, säger Carlos Andersson, verksamhetschef för Passivhuscentrum.

Passivhuscentrum har i ett remissvar till Näringsdepartementet framfört att de nya byggriktlinjerna måste innebära högre krav på byggnaders energianvändning redan nu. Kunskapen att bygga energieffektiva hus finns redan, i över 30 år har hus byggts i Sverige med halva den energianvändningen som BBR 2012 har som krav – och det utan större merinvesteringar.

Om Sverige antar Näringsdepartementets förslag på nya byggriktlinjer kommer Sverige konkurrensmässigt att halka efter byggsektorn i Europa. Risken finns också att Sverige inte klarar de miljömål som landet satt upp.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett oberoende kompetenscentrum som ägs av Alingsås kommun och Västra Götalandregionen. Vi arbetar för ett mer hållbart samhälle och för att minska energianvändningen genom ett mer energieffektivt byggande.

Källa: Alingsås kommun

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *